HomeEmailContact FacebookINSTAGRAMTwitterYoutube

View Page In:

First Peoples’ Aviation Technology College

Early Childhood education

Type: DIPLOMA

Length: 2 YEARS

Partner: CANADORE COLLEGE

Delivery: INTENSIVE – Students attend week-long sessions approximately once a month*
 
Next Intakes: September 2019 in Tyendinaga and Walpole Island

Tuition: $8,228*/2-YEAR DIPLOMA*

*subject to change

Woshme agwa dowendaagoziwog e’masinigani kaazijig shki binoojiinin ekinomowaajig. Debnan ngajitowain awii maajitaawin mina nakiiwin wiiji nakiimdwaa egaachiin ajig binojiinig. Maanda danagimigiziwin-enjibaamigag skoonwiwin nikaazang kina wiiyaw newen eni apiichigid owa binoojiin memdage gnowaamjigaadenon e’dagosing inendamowin nikaazang miinwaa wiidokidaading ezhi maajiiiging.

E’giizhiitaajig maanda kinomaagewin mikaanaa-aa nankiiwin wiiji nakiimaa-aad shki skoniwin e’kinomaagejig maampii Ontario, miinwaa age aanin shki skoniwi gamgoon dibishko gonaa kinomaageng e’naadmaagejig (EA’s), nikaaziwin zhichigewin, bezhigong miinwaa wiiba skonwi gamgon, binoojiinig enji naagdowenjigaazwaad maage binojiinig endaang enji gnowenjigaaziwaad.

E’skonwijig adaa ndakendaanaa-aan Giizhaa agaa Yaajig odenwinan gegeti ezhiwebak owi ezhiwebak owi wiiba binoojiin kinomaagaaziwaad. Giizhaa agaa Yaajig nikiiwaa ezhi gikendamang miinwaa nsastaming miziwe aki ndakenjigaadenon miinwaa miigwem owi gikendamowin miinwaa nagajitowin e’nowendaagwog owi Giizhaa agaa Yaajig inaadiziwin, epiitendamowinan miinwaa naagjigewinan. E’skonwijig gikendaanaa-aa owi Giizhaa agaa Yaajig ezhi waamjigewaad yaawaad endanakiiwaad memdage gnowaamjigaadeg mina maajiiging. Owi ezhi skonwing dagosinon nakiigamgon/odenwinan maajiishkaachigaadeg, maajiistoong dinaangidoniwin ngajitong, nakiiwin zhisjigaadeg, nsaschigaade binoojiin maajiigid miinwaa inodewiziwin wiijiindiwin nikaazan maamwi nakiing.

 

COURSES

Click here for EARLY CHILDHOOD EDUCATION COURSES

ADMISSION REQUIREMENTS

Ontario Secondary School Diploma or equivalent, including Grade 12 English (ENG4C or ENG4U).
 

For more information contact Recruitment 1-855-359-3684 or email us: recruitment@fnti.net