HomeEmailContact FacebookinstagramTwitterYoutube

View Page In:

BIINDAGAJIGEWIN

199 Students Enrolled at FNTI

Gdo giizhendamowin awii baminaashkman aanke skonwiwin mashkowenjigaade. Ndaa-aami zhinda awii naadmogowin. Gekendaasijig miinwaa menwenjigejig FNTI enkiitaagejig yaawog awii miigwewaad gikendamowin, gagaandnigewin miinwaa nikaaziwinan meneziyin awii aasgaabwichigaadeg gdo skonwiwin eni zhaawin. Ndo Dowaabimige Nakii-gamig aawan gdo shkwaandem awii naadmaaiyin awii maajitaawin.

Endogwen agwa boozibiigewin ishpi-gikinomaadiwin, nagajitowin giikinaman maage woshme skonwiwin ndo wiiji nakiimigo awii weweni naagdowenjigaadeg wewiib miinwaa mina dazhiikigaadeg.