HomeEmailContact FacebookINSTAGRAMTwitterYoutube

View Page In:

 

SOCIAL SERVICE WORKER

Type: DIPLOMA

Length: 2 YEARS

Partner: CANADORE COLLEGE

Delivery: INTENSIVE – Week-long sessions approximately once a month*

Next Intake: September 2019 in Sarnia, Cochrane, Oneida and Rama 

Tuition: $7,095*/diploma 

*subject to change

Giishpin waamdaman gichi piitendaagoziwaad kina bemaadzijig, zaagtowin weweni awii shichigewin miinwaa bagosendaman awii giigisidowin gwaya bemaadzid, bemaadzijig, aki miinwaa miziwe kiing eyaajig, owi Zhiwenjige Anokiiwin E’nakiida gnimaa adaa miigsemgad!

Owi Zhiwenjige Anokiiwin E’nakiid (SSW) debwe mazinigan awwan anokiiwin aawan ezhichagaadeg etemgag e’njikesing, niigaandendaagwog Giizhaa agaa Yaajig gikendimowin nagajitowain miinwaa e-gaataasing, miigweng wiiji naakiindwaad FNTI miinwaa Canadore Ishpi Gikinoomaage Gamig. Apii giizhiitaawaad skonwiwaad, e’konwijig ada debnaanaa-aa Zhiwenjige Anokiiwin E’nakiid debwe mazinigan abi njimaagag Canadore Ishpi Gikinoomaage Gamig.

E’skoniwijig ada ndakendaanaa-aa Giizhaa agaa Yaajig inaadiziwin znagiziwinan miinwaa Giizhaa agaa Yaaji geget ezhiwebak zhiwe owi bemaadzijig inakiiwin shkonwiwin. Giizhaa agaa Yaajig ezhi waamdamwaad miziwe aki ndakenjigaadenon miinwaa miindim nikaazang gikendamowin miinwaa nagitowin e-wiijiiemgag newen owi agaa Giizhaa agaa Yaajig inaadiziwinan, debwetamowinan miinwaa e’naagjigaadegin. E’skoniwijig adaa gikendaanaa-aa Giizhaa agaa Yaajig ezhi waamdamwaad zhiwe odenanaag nakiiwaad miinwaa inaadiziwin wiigwaming nagadendamowin, miinwaa memdage mina maajiiging, nakiigamgon/odenwinan maajiishkaachigaadeg, maajiistoong dinaangidoniwin ngajitong, nakiiwin zhisjigaadeg, nsaschigaade binoojiin maajiigid miinwaa inodewiziwin wiijiindiwin nikaazan maamwi nakiing.

COURSES

Click here for a list of SOCIAL SERVICE WORKER COURSES
 

ADMISSION REQUIREMENTS

Ontario Secondary School Diploma or equivalent, including Grade 12 English (ENG4C or ENG4U).

Click here for a list of transfer credits from the Social Service Worker program to Ontario universities.

For more information, contact our Recruitment Office at 1-855-359-3684 or email us at recruitment@fnti.net