HomeEmailContact FacebookinstagramTwitterYoutube

View Page In:

University bachelor of social work Professional Master of Public Administration Public Administration and Governance master of social work

BACHELOR OF ARTS –PUBLIC ADMINISTRATION & GOVERNANCE

Type: CERTIFICATE, ADVANCED CERTIFICATE or DEGREE

Length: 1.5 YEARS (Certificate) + 1.5 YEARS (Advanced Certificate) + 2 YEARS (Bachelor Degree) = 5 years

Partner: RYERSON UNIVERSITY

Delivery: INTENSIVE – One Four-Day Session Every 5-6 Weeks in Fall, Winter and Spring Semesters*

Next Intake: September 2019

Tuition: $22,110 Total* ($5,360* for Certificate, $5,360* for Advanced Certificate, $11,390* for Undergraduate)

*subject to change

Maanda BA kinomaage zhisjigan agii mazinsijigaade gewe megwaa maage niigaan naagaanzid miinwaa bemibidechigejig Anishinaaabe Inakaaneziwining, miinwaa Giizhaa agaa Yaajig aanikoominodewewinan miinwaa wiijii-ewinan. E’skonwijig maajiigitonaa-aan meshkowendaagwog naagdowenjige nagajitowinan miinwaa owi gshkitowin awii aasgaabwitamowaad owi maajiishkaachigaadeg ondaadiziimigag miinwaa njiki anaaknigemgag ado odenwinan.

Owi Public Administration & Governance kinomaagewin miigwem wiiji naakiinidiwindwaa Ryerson Ishpi-gikinoo amaadiigamig. E’skonwijig adaa debnaanaa-aa maanda ezhibiigaadeg nisidwaamjigewin:

  • Debwe Mazinigan shkwaa giizhitowin nishwaaswi (8) kinomaagewinan

  • Woshme Debwe Mazinigan shkwaa giishitowin midaasiwi shi ngodwaasiwi (16) kinomaagewinan

  • Bachelor of Arts Degree apii giishtowin aanke minig midaasiwi shi ngodwaasiwi (16) kinomaagewinan, owi e’dagosing nizhing-gindaasiwin gagwejiiwin

COURSES

Click here for a list of BA - PAG Course List

 

ADMISSION REQUIREMENTS

Ontario Secondary School Honours Graduation Diploma (OSSHGD) or an Ontario Secondary School Diploma (OSSD). Mature students who do not possess either diploma may apply if they are 21 years of age by December 31 of the year in which they will commence study or have been away from formal education for at least 2 years.

Note: You will be applying for our next Bachelor of Arts - Public Administration and Governance, scheduled to begin September 2019 (program starts are contingent on adequate registration).
 

apply here

For more information contact the Registrar's Office at 1-855-359-3684 or email us at studentrecords@fnti.net