HomeEmailContact FacebookINSTAGRAMTwitterYoutube

View Page In:

First Peoples’ Aviation Technology College

MENTAL HEALTH AND ADDICTION WORKER

Type: DIPLOMA

Length: 2 YEARS

Partner: CANADORE COLLEGE

Delivery: INTENSIVE – Week-long sessions approximately once a month*

Next Intakes: September 2019 in Tyendinaga and London 

Tuition: $7,504*/2-YEAR DIPLOMA* 

*subject to change

Inendamowin Mina-yaawin miinwaa Omamaamjigonigon Nakiiwin kinomaagewin, miigwem wiiji nakiimindowaa Canador Ishp Gikinoomaage gamig, minadenjigaade gaabi zhiwebag miinwaa niizaansiwin gewe Giizhaa agaa Yaajig bemaadzijig, bekish naadmaagaaziwaad e’skonwijig – inaadiziwin, gikendaasiwin, inendamowin miinwaa gagwejitowaad – owi nankiiwin miinwaa awii ani giigishkaawaad maanda zenigag miinwaa dowendaagoziwaad awaa nankiijig maanda. 

Odenaang Inendamowin Mina-yaawin miinwaa Omamaanjigonigon CommEnkiitaagejig naadmowaa-aan bemaadizijig eyaamjig Inendamowin znagziwin, awaa daawaad miinwaa omamaanjigonigon znagziwinan. Ado aasgaabwitwaa-aan gagwejitowin kinomaagewin, ensa giizhigag ezhi bimaadiziwaad woshme awii nishin bimaadiziwinwaa, gizikiwaaziwaad miinwaa awii naadmaaiziwaad. Dibaataanaa-aa, beshigwasidonaa-aa miinwaa naanaagdowendaanaa-aan znagendamowinan, zhitonaa-aa age aanjisigaadegba enaaknigeng, gagwekwenjigaadeg nendowenddagwog temgag, gagaandnaa-aan bemaadzijin meneziwaad izhichigewinan miinwaa miigwewaad niizaani zhiwebag ngaasijigewin ezhi dowendaagwog. Miinwaa age aawiwog e’zhisimaa-aad e’naadmaagenjin.

FNTI wiiji nakiimaan aanikoominodewiwin maaminsing miinwaa mshkowaanon wiiji nakiidiwin newen kinomaagewinan besha etegin. Aga gikendanan kinomaage gamgoon, odenaang miinwaa njike, kinoomaagijin negijitojig e’kinomaagejig, awii nikiiwin nowonj agwa danowaa naadmaage miinwaa mina yaawin aanikoominodewiwinan.

COURSES

 

ADMISSION REQUIREMENTS

Ontario Secondary School Diploma or equivalent, including Grade 12 English (ENG4C or ENG4U) .

For more information contact our Recruitment Office at 1-855-359-3684 or email us at recruitment@fnti.net