HomeEmailContact FacebookINSTAGRAMTwitterYoutube

View Page In:

 

Debnan Ishpi-gikinoo’ Amaadiiwin Nongo

Gaawii agwa wiikaa apiichi wenpansino awii giiknaman gdo inaangzhewin woshme ishpiming owi Giizhaa agaa Yaajig naagaaansing ishpi gikinoo maadiwin etemgag odi FNTI, wiiji nakiimaa-aad Canadore College. FNTI bezhigwong nikii-aa ezhi miigwewaad aawan newen kinomaagewinan bemigii kinomaadim (gagwej agwa ngo namegiizhig ensa giizis) awii yaaman zhisewin awii nakiiwin miinwaa gdo inodewiziwin. 

FNTI, wiiji-yaawaad aanin yaa-aabi Ontario ishpi gikinoo maadiwin waaji nakiimigid, ado miigwenaa-aan debwe mazinignan, woshme debwe mazinigan minwaa aanke skonwiwin shkwaa debnigaadeg debwe mazinigan skonwiwinan:

Aviation    
Aviation    
  Office Administration
Mental Health and Addiction Worker   Social Service Worker