HomeEmailContact FacebookTwitterYoutubeLinkedIn

View Page In:

College

ᐊᑐᐢᑫᐧᐃᓇ ᐧᑲᓕᒋᐠ

ᐅᑎᓇ ᑭᒋ ᑭᐢᑭᓄᐊᒪᓱᔭᐣ

ᒧᓇ ᐧᐁᑕᐣ ᑭᒋ ᑲᒋᑎᓇᒪᐣ ᑲᐧᐃ ᑭᐢᑭᓄᐊᒪᓱᔭᐣ ᐊᓂᐃ ᑲ ᐃᑕᐧᑲᑭ ᑭᒋ ᑭᐢᑭᓄᐊᒪᑐᐧᐃᑲᒥᑯᐠ ᐊᑕ ᐁᐧᐃᒋᐊᐸᑎᓯᒥᑐᒋᐠ ᐅᑯ ᑯᑕᑭᔭᐠ ᑲᓇᓇᑲᒋᑕᒋᐠ ᑭᐢᑭᓄᐊᒪᑐᐧᐃᑲᒥᐧᑲ᙮ ᔕᑯᐨ ᐅᒪ ᐃᓂᓂᐧᐊᐠ ᑲᑎᐱᓇᐧᐁᐧᐃᓯᒋᐠ ᐅᐅ ᑭᐢᑭᓄᐊᒪᑫᐧᐃᓇ ᒥᓄᐸᓂᐃᑯᐧᐊᐠ ᐅᑭᐢᑭᓄᐊᒪᓱᐧᐊᐠ᙮

 

ᐊᓂᑭ ᑯᑕᑭᔭᐡ ᑲᐧᐃᒋ ᐊᐸᑎᓯᒪᑭᒋᐠ ᑭᐢᑭᓄᐊᒪᑐᐧᐃᑲᒥᐧᑲ ᑲᐱᑦᐸᓂᐧᑕᒋᐠ ᐯᔭᐧᑲᐣ ᐱᑯ ᐧᒣᒋ ᑐᑕᑭᐠ ᑲ ᐃᔑ ᑲᐡᑭᑕᒪᓱᓂᒋ ᐅᑭᐢᑭᓄᐊᒪᓱᐧᐊ ᐁᒥᓇᒋᐠ ᐅᑲᐡᑭᐅᐧᐃᓂᓂ᙮