HomeEmailContact FacebookinstagramTwitterYoutube

View Page In:

GIIZHAA AGAA YAAJIG GIKENDAMOWIN

Giizhaa agaa Yaajig inaadiziwin miinwaa gikendamowin wiidamaagemgad miinwaa ado ombinaan kina enakiiwaad FNTI. Miinwaa age aawang Giizhaa agaa Yaajig dibenjigaadeg miinwa bamiknigaadeg, miinwaa memdage aangzheaawaad Anishinaabe E’kinommagejig miinwaa enkiitaagejig, FNTI:

  • Zhitonaa-aan inaadiziwin-gechitwaaziimgag gikenjige aawang – Gechi Piitzijig gagweji wiijii-ewog newen gikendamowinan miinwaa manidokewin, minowendaagozing, waawiyedibing miinwaa Anishinaabe zhichigewinan digosinon zhiwe gikenjige ngadendamowinan.

  • Gagaandnigaade Giizhaa agaa Yaajig inaadiziwin nyaagjigaadegin miinwaa eshi skoniwing zhiwe gikinomaage ajikingan.

  • Nakaazing Giizhaa agaa Yaajig Skoniwing Ezhiwebak kina kinomaagewin.

  • Gagwekwenjigaadeg Giizhaa agaa Yaajig e’zkonniwijig waamidiziwaad miinwaa ado gikenjigaadewinan waamdowemgag zhiwe kinomaagewining, ezhi kinomaading miinwaa aasgaabwitaagewin.

  • Gagaandnigaade Giizhaa agaa Yaajig waamjigewinan digwaayaa-aad Gechi Piitzijig, Giizhaa agaa Yaajig gekendaasijig, gaabi skoonwijig miinwaa odenwinan e’naabshkaagejig zhiwe Nankiiwin Gagiikmigewin Nyaagdowendamajig.

  • Miingaazwog eskoniwid, enkiitaagejig miinwaa e’kinomaagejig awii nikaaziwaad owi shki-aawii Indaadiziwin Nikaaziwinan Aaajikinigan zhiwe naaganag kinomaadiwin gamig.


Learn About "The Three Sisters"