HomeEmailContact FacebookinstagramTwitterYoutube

View Page In:

Nisiwi E’dawemaawijig

Gewe nisiwi e’dawemaawijig dagoshnog mindaamin, bemaandowejig mskodiisminag miinwaa okosimaan. Ninda getigaadeg bamitaadiwog miinwaa aasgaabwitaadwog owi nikii-aa wiiji gitigaadeg. Aki kosijigaade megwaach agwa midaasiwi shi niish (12) dibagaans apiitaanon miinwaa niishtana (20) dibagaans apii tenoon. Ntam, mindaamini miinkaanan gitigaadenon naanaanigwi-iing kosing aki. Owi apii ngodwaaswi (6) dibagaans ani piichigid owa, miskodiisminan miinwaa okosimaan gitigaazwog gaataawiing owa mindaamin, memeshkwad newen niish getigaadegin. Nikaazan maanda dnowaa gitigewin, gewe meshkowiziijig mindaamin aatigog nikaazam awii kwaandowe-aad mskodiisiminag, miinwaa gewe miskodiisminag miigwemgad bimide zhiwe akiing. Owi akosimaan swegin agiji kiing, miigwemgad aagwaatesijigan debibijigemgad nsaabaawewin newe e-maajiiging, miinwaa e’badagshkaagemigag ngaagnaan minidoshensan. Mindaamin, mskdiisminag miinwaa okosimaan daa-aanaa-aan akakdaangag bimide nesechigan, zhiiwaa bimide, miinwaa kina nishwaasiwi (8) amino zhiiwaa, ehni gshkitowaad bemaadzijig awii mina bimaadiziwaad owi maajiiging goweta miijiwaad.

Mshiiken Mnis

Amii ekidwaad maanda aki agii maajitaamgad owi apii “Giizhigokwe” agaa gnigshkwaad binoojiininagii adaa shpiming kiing. Agii bibaayaa dowaamdang mshikiki zhiwi mitik agaa adaad odi shpimin kiing. Shiwe-iing zhiwe mitikwan begonewaag zhiwe giizhigwang. Agii wiiyaadendam miidash agii waagijiitaad awii naabid. Agii bazagweshin miidash agii biinjibizad zhiwe bigonwewaag giizhig zhiwe e’ekwaasinagagami. Nibiish wesiinig agii waabmaa-aan abi yaanid amii dash agiii wiindamowaa-aad bineshiinin awii wiiji towaad anangwiigniwaan miinwaa awii nkwebnaa-aad. Gichi mshiiken agii miikgwe abokon owa Giizhigokwe awii naaniibiwid. Gewe bineshiinig agii naazhinaa-aan Giizhigokwe zhiwe owi mshiiken bokan, epichi naadwaad zhazhki naami-nbiish gewe nibiish wesiinig miinwaa agii swewebanaanaa-aan agid bokan owa mshiinken awii tenig e’waankiiwendaagwog awii bagishing. Owi apii Giizhigokwe agii dagojing, agii debabinaan newen mitigwanadoo kiiming. Apii agii magishing zhiwe mshiiken bokonaang, ninjiin agii mooshkineni miinkaanan miinwaa ode’imin ode’iminaatigon. Agii kitigaadaanan zhiwe kiing owa mshiiken bokan. Owa kitchitwaa ode’imin agii maajiigin miinwaa newen miinkaanan newen mindaaman, mshkodiisimin miinwaa okosimaan agii zaagiginon. Amiidash maanda aki owi maajiigichigeng azhi gikenjigaade “Mshiiken Mnis”, miinwaa age ezhinikaadmang North America.

Nisiwi E’dawemaawijig Naboob

Dagosjiginan

2 minikwegon mindaamin

2 minikwegon shki miskodiisiminag

2 minikwegon binagijigaazijig miinwaa e’giishkojigaasijig okosimaan

1 1/2 minikwegon bakweknigaazijig miinwaa binagijigaazijig piniik

5 minikwegon nibiish

1 1/2 gichi emkwaan baakaakwen pogijigan (maage ekakidewaag)

2 gichi wemkwaan zaawa bimide

2 wemkwaan bakwejigan

1/4 emkwaanens waasigan

Naagjigewin

Akikoong agaa biinjiwebinag mindaamin, shaashkwa miskodiisminag, okosimaan miinwaa piniik, miinwaa ziignan nibiish miinwaa baakaakwe pogjigan. Ozan, miidash miinwaa aji naazhinaman e’piitaabkideg, miinwaa onzekan apiinish nokideg nowonj getigaadeg, megwaach gonaa midaaswi dibagaans. Dagosdoon bakwejigan zhiwe zaawa bimideng, miidash miinwaa ndaajii-an niboobiing. Giikinan epiitaapkideg, miinwaa minazan yaa-aabi nanan dibagaans, maage apiinish ani gipagaagimig niboob. Ziitaagan miinwaa waasigang toon awii minapigog, miijin miinwaa minapidan.