HomeEmailContact FacebookinstagramTwitterYoutube

View Page In:

ᐃᓂᓂᐧᐃ ᑭᐢᑫᓂᑕᒧᐧᐃᓇ

ᐃᓂᓂᐧᐃ ᑭᐢᑫᓂᑕᒧᐧᐃᓇ ᐃᑕᐢᑲᓀᓯᐧᐃᓂᐠ ᐃᔑ ᓇᑕᐧᐁᓂᑕᐧᑲᐣ ᐁᑊᐁᐣᑎᐁᐣ᙮ ᐁ ᐃᓂᓂᐧᐃ ᐃᑕᐢᑲᓀᓯᒪᑲᐠ ᐅᒪ ᑭᐢᑭᓄᐊᒪᑐᐧᐃᑲᒥᐠ

  • ᑭᒋ ᐊᔑᒋᐸᓂᐧᑕᓂᐧᐊᐠᐃᓂᓂᐧᐃ ᐃᑕᐢᑲᓀᓯᐧᐃᐣ ᓀᐢᑕ ᑭᔐᐊᔭᐧᐊᐠ ᑭᒋ ᐊᔑᑎᓂᒋᐠ ᐊᐢᑲᐤ ᒪᓇ ᑲ ᐃᔑ ᐸᑯᓭᓂᒥᒋᐠ ᐅᑕᔭᒥᒋᑫᐧᐃᓂᐧᐊᐤ ᑭᒋ ᓄᒋᑕᒋᐠ

  • ᑭᒋ ᑲᐧᑫ ᓄᑯᑕᓂᐧᐊᐠ ᐃᓂᓂᐧᐃ ᑫᐧᑲᓇ ᑲ ᐃᔑ ᑭᐢᑭᓄᐊᒪᑲᓂᐧᐊᐠ

  • ᑭᒋ ᐅᔑᑕᓂᐧᐊᑭ ᑭᐢᑭᓄᐊᒪᑫᐧᐃ ᒪᓯᓇᐃᑲᓇ ᑭᐢᑭᓄᐊᒪᑐᐧᐃᑲᒥᑯᐠ ᑫ ᑭ ᐊᐸᑕᑭ

  • ᑭᒋ ᑫᒋᓇᐅᓇᓂᐧᐊᐠ ᐃᓂᓂᐧᐊ ᑲ ᑭᐢᑭᓄᐊᒪᓱᒋᐠ ᑭᒋ ᑭ ᒥᓄᐸᓂᐃᑯᒋᐠ ᐅᐅ ᒪᓯᓇᐃᑲᓇ ᑭᐢᑭᓄᐊᒪᑫᐧᐃᓂᐠ ᐅᒋ

  • ᑭᒋ ᔭᒋᑲᑌᐠ ᑭᒋ ᑭᑲᑐᒋᑲᑌᑭ ᑫᐧᑲᓇ ᐅᑕ ᑕᐱᐡᑯᐨ ᑭᔐᔭᐊᐧᐊᐠ ᑫᐧᑲᓇ ᑲᑐᑕᑭᐠ ᑲ ᐃᔑ ᑲᐡᑭᐅᒋᐠᓀᐢᑕ ᒪᑲᑲᒥᑎᐧᐊ

  • ᑭᒋ ᐅᒋᐢᑕᒪᐟ ᐅᑭᐢᑭᓄᐊᒪᓱᐤ ᑕᑐ ᑫᐧᑲᓇ ᑫ ᑭ ᐊᐸᒋᑕᐟ ᐁ ᑭᐢᑭᓄᐊᒪᓱᐟ

The Three Sisters