HomeEmailContact FacebookinstagramTwitterYoutube

View Page In:
FNTI News
FNTI meets with Filomena Tassi, Minister responsible for the Federal Economic Development Agency for Southern Ontario
Suzanne Brant, President of First Nations Technical Institute (FNTI), would like to thank and acknowledge the Honourable Filomena Tassi, Minister ... Read More
Friday, June 2

Maamwi gnowaamjigaadeg

Ensa bezhig agwa kinomaagewin bkaan miinwaa bezhigonon biindigen miinwaa kinomaadiwin nendowendaagwog. Gagwediwen odi Dowebmige Nakii gamig owi ndakendaman nendowendaagwog owi kinomaagewin e’wenaamdaman.

Biindigeng Aasgaabwitaagewin gewe Netaawigijig E’skonwijig

Nataawijid E’skoniwid naagjigewinan awii bagidinang biindigewin gewe e’gagwedwejig gaawii OSSD e’yaazigwaa miinwaa gaawii agaa skonwisiwaad gaabi bimiseg. Aanin aanke skoniwing dibaganan maage gikendaasiwin nadakenjigewin gnimaa adaa dowendaagwod. Dibishigan awii biindagwandwaa netaawigijig e’skoniwijig nowonj agwa aawinon dabegenjigaadeg owi kinomaagewin miinwaa waaji nakiimindwaa kinomaage gamig.

Giizhaa Gikendamowin Dibagewin miinwaa Nisidwaamjigan (PLAR)

PLAR aawan izhichigewin nikaaziwin awii waamjigaadeg, zhibiigaadeg, dabizhigaadeg ado nagajitowinan miinwaa gikendamowin owa awaa skoonwid age gshkitopa epiichi bimaadizid zhiwe ezhisijigaade kinomaadiwin maage nowonj dnowaa gikendamowin ngadendamowin. Mooshkinebiigan zhiton owa e’skoniwid, waamdowed ado gikendamowin ado gikendaasiwin miinwaa nankiiwin awaa gajitod. Manda eshichigeng miigwemgad aanke nikii-aa newen ezhisijigaadeg dibaganan zhiwe skoonwiwin maage nagajitowin giikinaman. PLAR age nikaazanaa-aa FNTI kinomaage aajikanigan aawan gikendamowin miinwa dibizhige nankiiwin.

FNTI nisidowaamjigaazad naagaaniid owi PLAR. Owi bezhigwang PLAR ezhi zhichigeng gichi nendaan miinwaa nisidwaamdaan owi inaadiziwin bebikaanag, ngadendamowin, miinwaa Giizhaa agaa Yaajig gikendamowin gewe e’skonwijig ntam yaawong nikii-aa edagosin e’skoniwid dibagewin miinwaa kinomaagewin dibagaadeg.

Aanke Skoniwing Debwe Mazinigan Naasaab Yaawong

Owi Skonwiwin miinwaa awaa Nankiiwin Biindige Debwe Mazinigan (ACE), Owi Niigaanendaagwog Kinomaadiwin miinwaa Ngajitowin Maajiiging – Ekwa nanang 5 (BTSD) maage Ontario Aanke Skoniwing Naasaab Yaawong Debwe Mazinigan (GED) kina nenjigaadenon naasaab aawiwong Ontario Aanke Skoniwin Debwe Mazinigan awii biindageng owi ispi-gikonomaadiwin gamig debwe mazinigan kinomaagewinan. Gaawii adoo giizhaataasiiwaan e’gagwedwejig newen degree kinomaagewinan.

Aanjibiigan Gikendamowin

Ndaa-aanaa gdo skoonwiwin wenaamjigan miinwaa eyaawiyin gikendamowin. Miisa zhiseg awii gwekwendamaang kina yaamaang nendowenjigaade awii dibijmaang gdo gagwedwewin.

Aanke Skoniwin Aanjibiiganan - Gagwejim Aanke skoniwi gamig endanakiiwin maage skonwiwin naagaanzijig awii gagwedwewin Aanjibiigan (mazinigan maage mazinaakiziwin) nawii niidaaweng odi E’skonwijig Zgakibiigan nakii gamig odi FNTI. Gnimaa age, gdaa debnaan owi debwe mazinigan miinwaa abi niindaawewin. Giishpin dowenimad FNTI awii gagwedwed gdo anjibiiganan, mazinaakozan miinwaa moshkinbii-an owi Aanjibiigan Bagidinigaadeg Mooshkinebiigan miinwaa mazinaatesjige biiwaabikong abi niindaawen owi agaa mooshkinbiigaadeg odi studentrecords@fnti.net maage mazinaakozan biiwaabig odi FNTI odi (613)396-2761.

Ishpi Gikinoomaage Wiigwaaman Aanjibiiganan - Apii majidwewin gdo aanjibiigan odi Ontario Ishpi Gikinoomaage Wiigwaaming, gagwediwen awii abi niidaawewaad gagwek agwa Boozibiigen Gamig odi FNTI. Giishpin dowenimad FNTI awii gagwedwed gdo anjibiiganan, mazinaakozan miinwaa moshkinbii-an owi Aanjibiigan Bagidinigaadeg Mooshkinebiigan miinwaa mazinaatesjige biiwaabikong abi niindaawen owi agaa mooshkinbiigaadeg odi studentrecords@fnti.net maage mazinaakozan biiwaabig odi FNTI odi (613)396-2761.

FNTI 
Attention: Registrar
3 Old York Road
Tyendinaga Mohawk Territory
Ontario, K0K 1X0