HomeEmailContact FacebookinstagramTwitterYoutube

View Page In:

Skoniwin zhoonyaa miigwewin miinwaa dibagaadeg skonwiwin

Nowonj agwa dnowaa tenoon skooniwin zhoonyaa migwewinan miinwaa dibagaadeg skonwiwin dibagaadewinan gewe maagsejig e’skonwijig nowonj agwa nokiiwinan miinwaa wiijii-ewinan. Skoniwin Zhoonyaa Miigwewin miinwaa bakinaagewin miindim owi gnowaamjigaadeg skoonwing mina maajiishkaang miinwaa newen Dibagaadeg skoonwiwin aawinon gnowaamjigaadeg zhoonyaa minezing. E’skonwijig nekweshkamowaad nendowendaagwog ninda bagidinigewinan gagwejimigaaswog awii ndo biiwimowaad.

 
Check out the following list: