HomeEmailContact FacebookinstagramTwitterYoutube

View Page In:

FNTI ado ANaKIWINIWAA NAAGWI’IDIZOWINANAA

Awii maadokii-aang bezhigwong kinomaadiwin ngadendamowin, enj maadsemgag owi Giizhaa agaa Yaajig gikendamowin, amii dash binigaadeg owi mashkoziiwin gewe e-skonwijig miinwaa odenwinan.

FNTI NAAGWI’IDIZOWINANAA

Mina bimaadzijig, zhawendaagozijig, miinwaa e’jependimajig e’skonwijig miinwaa odenwinan owi nikii-aa aanzinaagwog skonwing nagadendamowinan eshchigaadeg Giizhaa agaa Yaajig zhiwe netimising.

zhaashigwa gaabi zhiwebak

FNTI (Anishinaabe Inakaanezi Nagajiiwin Ishpi-gikendaaso Wiigwaam), Giizhaa agaa Yaajig dibenjigaadeg miinwaa bimaaknigaadeg ishpi-gikendaaso Wiigwaam, agii maajiishkaachigaade 1985, nikaazang shki-wiin miinwaa niigaan naabing wiijinakiindiwin gewe Tyendinaga Mohawk Council, FNTI Board of Directors, Indian & Northern Affairs Canada, miinwaa Ontario Nakiigamig owi Kinomaageng & Ministry of Education & Training, awii gshkitong awii daapinmang ishpi-gikinoo’amaadiwin gewe Anishinaabek.

Woshme agwa niizhing midaaswog (2000) e’skoonwijig agii mina giishtonaa-aa agaa azhi skonwiwaad owi FNTI ado debwewin mazinigan, ekwa maajitamgag.