HomeEmailContact FacebookinstagramTwitterYoutube

View Page In:

ᑲ ᐃᔑ ᒧᐢᑌᔦᓂᑕᑭᐠ ᐁᑊᐁᐣᑎᐁ

ᑭᒋ ᑭ ᒪᑎᓇᒪᑫᔭᐠ ᑭᐢᑭᓄᐊᒪᑫᐧᐃᐣ ᓀᐢᑕ ᑲᑫᑕᐧᐁᓂᑕᒧᐧᐃᓇ ᐃᓂᓂᐠ ᑲ ᐅᒋ ᒪᑲᑭ ᑭᒋ ᑭ ᐅᒋ ᒥᓄᐸᓂᒋᐠ ᐃᓂᓂᐧᐊᐠ ᐃᐡᑯᓂᑲᓂᐠ ᑲ ᐃᑕᒋᐠ᙮

ᐁᑊᐁᐣᑎᐁᐣ ᑲ ᐃᔑ ᐧᐊᐸᑕᐠ

ᑭᒋᑭ ᒥᓄᐸᓂᓂᒋ ᐅᑭᐢᑭᓄᐊᒪᓱᐧᐊ ᑕᑐ ᑲ ᐯᒋ ᐃᑐᑌᓂᒋ ᑭᒋ ᑭᔑᑭᐊᒋᐠ ᐅᑎᑕᐧᐃᓂᐧᐊᐠ ᑲ ᐃᑕᓂᒋ ᐃᓂᓂᐧᐊ᙮

ᓂᑎᐸᒋᒧᐧᐃᓂᓇᐣ

ᐁᑊᐁᐣᑎᐁᐣ ᑭᐢᑭᓄᐊᒪᑐᐧᐃᑲᒥᐠ ᐃᓂᓂᐧᐊᐠ ᑲᑎᐯᓂᑕᑭᐠ ᐁᑎᐱᓇᐧᐁᓯᒋᐠ ᐅᒣᓂᐤ ᑭᐢᑭᓄᐊᒪᑐᐧᐃᑲᒥᑯᓂᐤ ᐧᐃᓇᐧᐊᐤ ᓀᐢᑕ ᐁᐱᑦᐸᓂᐧᑕᒋᐠ ᐊᐢᐱᐣ 1985 ᐁᐱᐳᐠ ᑲ ᑭ ᐅᒋ ᒪᒋᐸᓂᐠ ᐅᒪ ᑭᐢᑭᓄᐊᒪᑐᐧᐃᑲᒥᐠ ᐁᐧᐃᒋᐊᐸᑎᓯᒪᒋᐠ ᑕᐣᑕᓇᐃᑲ ᒧᐧᐊᐠ ᑕᑭᒪᑲᓇ ᓀᐢᑕ ᐁ ᐃᑕᒋᐠ ᐁᑊᐁᐣᑎᐁᐣ ᑲᓂᑲᓇᐱᒋᐠ ᑲ ᐅᓇᔓᐧᐊᑕᑭᐠ ᑭᐢᑭᓄᐊᒪᑐᐧᐃᑲᒥᑯᓂᐤ᙮ ᓀᐢᑕ ᑭᒋ ᔓᓂᔭᓂᑭᒪᐤ ᓀᐢᑕ ᑭᒋ ᐅᑭᒪᐤ ᑭᐢᑭᓄᐊᒪᑫᐧᐃᓂᐠ ᑲ ᐃᔓ ᐅᑭᒪᑲᑕᑭᐠ ᐁᐧᐊᐧᐃᒋᐧᑕᒋᐠ ᐃᓂᓂᐧᐊ ᐅᒋ᙮

ᑲᓇᑫ 2000 ᐅᑭᐢᑭᓄᐊᒪᓱᐧᐊᐠ ᐁ ᑭᑭᔑᑕᒋᐠ ᐁ ᑭᑲᐡᑭᑕᒪᓱᒋᐠ ᐅᒪᓯᓇᐃᑲᓂᐧᐊᐧᐊ ᑲ ᐅᒋ ᑭᐢᑭᓄᐧᐊᒋᐃᒋᐠ ᐁᑭᔕᐳᐡᑲᑭᐠ ᑲ ᑭ ᑭᐢᑭᓄᐊᒪᓱᒋᐠ᙮