HomeEmailContact FacebookinstagramTwitterYoutube

View Page In:

87% Success Rate

Anishinaabe Inakaanezi NAGAJIIWIN ISHPI-GIKENDAASO WIIGWAAM

Memdage agwa Nikaazang Anishinaabe Gikendamowin newen Shkwaa Aanke-Skooniwing Gikendamang Gagwejitowinan

Anishinaabe Inakaanezi Nagajiiwin Ishpi-gikendaaso Wiigwaam (FNTI) aawan Anishinaabe Inakaanezi dibenjigaadeg miinwaa ogimaak’daagaadeg kinomaage ishpi-gikendaaso wiigwaam memdage agwaa nikaazang Anishinaabe gikendamowin neniish agwa age giishisijigaadeg miinwaa e’giishisijigaadesnag. Niibna agwa ndo zhichigewinaanan miinwaa anikiiwinan miindim nowonj agwa-iing maampii Ontario.

Woshme agwa nisimdana (30) shi biboon, FNTI agii aawan owi niigaanendaagwog nakiiwin awii zhiitowaad ishpi-gikendaaso e’miigsemgag gewe Giizhaa agaa Yaajig e’skonwijig miinwaa odenwinan. Besha ndo wiijinakiimaanaanig gewe waajibizomgig awii zhitowaang e’bezhigong, e’niigaaniimgag Giizhaa agaa Yaajig gikendaasiwin zhichigewin miinwaa owi egiitaasing. Ndo shkwaa aanke skoonwing zhichigewinan miindim awiijinakiindwod ishpi-gikendaaso gamgon miinwaa nsidwaamjigaadenon owa Ontario Nakiigamig owi Kinomaageng, Miinwaa Ishpi Gikinomaage Gamgon.

FNTI nisidwaamjigaade owi Miziwe Kiing Giizhaa agaa Yaajig Ishpi-kinomaadiwin Maamiwiyaajig (WINHEC), miinwaa aawog waajii-ejig Ishpi-gikinoo amaadiiwiigwaaman miinwaa Ishpi-gikendaaso gamgoon Gaanada (CICan).

NDO NAAGWI’IDIZOWINANAA Mina bimaadzijig, zhawendaagozijig, miinwaa e’jependimajig e’skonwijig miinwaa odenwinan owi nikii-aa aanzinaagwog skonwing nagajitowin eshchigaadeg zhiwe netimising Giizhaa agaa Yaajig gikendamowin.

NDO ANOKIIWININAA Awii maadokii-aang bezhigwong kinomaadiwin nagajitowin, enji maadsemgag owi Giizhaa agaa Yaajig gikendamowin, amii dash obinigaadeg owi mashkoziiwin gewe e-skonwijig miinwaa odenwinan.

First Nations Technical Institute