HomeEmailContact FacebookinstagramTwitterYoutube

View Page In:

ᐃᓂᓂᐧᐊᐠ ᑲ ᐱᑦᐸᓂᐧᑕᒋᐠ ᑭᐢᑭᓄᐊᒪᑫᐧᐃᓂᓂᐤ ᐅᑭᐢᑭᓄᐊᒪᑐᐧᐃᑲᒥᑯᐧᐊᐠ

ᑲ ᑲᐡᑭᐅᒋᐠ ᐊᐧᐁᓂᑲᓇᐠ ᑲᑕ ᑲᐡᑭᑕᐧᐊᐠ ᑭᒋ ᐱᑐᐧᑫᓯᓇᐅᑎᓱᒋᐠ ᑭᒋ ᐧᐃᑕᑭᐠ ᑲ ᐃᔑ ᑲᐡᑭᐅᒋᐠ ᑲ ᑭ ᐃᔑ ᑲᐡᑭᑕᒋᐠ ᐁ ᑭᐢᑭᓄᐊᒪᓱᒋᐠ

87% Success Rate

ᐅᒪ ᑭᐢᑭᓄᐊᒪᑐᐧᐃᑲᒥᐠ ᐃᓂᓂᐧᐊᐠ ᑎᐯᓂᑕᐧᒪᐠ ᐅᒣᓂᐤ ᐧᐃᓇᐊᐤ ᑲᓇᐧᐊᐸᑕᐧᒪᐠ ᑲ ᐃᔑ ᐊᑎ ᑲᐡᑭᑕᒪᓱᓂᒋ ᐅᑭᐢᑭᓄᐊᒪᓱᐧᐊ ᓀᐢᑕ ᑲ ᐃᔑ ᑲᐡᑭᐅᓂᒋ᙮ ᓇᓇᑲᐤ ᐃᔑᓇᐧᑲᐧᓇ ᓂᑭᐢᑭᓂᐊᒪᑫᐧᐃᓂᓇᓇ ᐅᑕ ᑲᐸᑭᑎᓇᒪᐠ ᐅᐣᑌᕆᐅᐠ᙮

ᐊᐧᐊᓯᑌ 30 ᐱᐳᐧᓇ ᐊᔕᔾ ᐅᒋ ᐃᑕᐧᑲᐣ ᐅᒪ ᑭᐢᑭᓄᐊᒪᑐᐧᐃᑲᒥᑯᓇᐣ ᒥᓯᐧᐁ ᐊᐣᑌ ᓇᓇᑲᐤ ᐃᓂᓂᐧᐊᐢᑭᔭ ᑲ ᐃᔑ ᐃᑕᐧᑲᑭ ᐸᐸᑭᑎᓀᓇᐣ ᐅᐅ ᑭᐢᑭᓄᐊᒪᑫᐧᐃᓂᓇᓇ᙮ ᐁᐧᐃᒋ ᐊᐸᑎᓯᒪᑭᒋᐠ ᑲ ᐱᑦᐸᓂᐧᑕᒋᐠ ᑭᐢᑭᓂᐊᒪᑫᐧᐃᓇ ᓀᐢᑕ ᐁᐧᐃᐧᐃᒋᐃᑐᔭᐠ ᑫᐧᑲᓇ ᑲ ᐃᔑ ᓇᓄᑌᐸᓂᐃᑯᔭᐠ ᐅᑲᐡᑭᐅᐧᐃᓂᐧᐊᐧᐊ ᒪᑲ ᐁᐅᒋᐢᑕᒧᔭᒥᒋᐠ᙮ ᐅᑕ ᐅᐣᑌᕆᐅ ᐊᐢᑭᐠ ᑲ ᐃᔑ ᑭᐢᑌᓂᑕᑭᐠ ᑲ ᐱᑦᐸᓂᐧᑕᒋ ᐃᐢᑯᓚ ᐧᐊᐸᑕᐧᒪᐠ ᑲ ᐃᔑ ᑲᐡᑭᐅᒪᑲᓂᓂᑭ ᑭᐢᑭᓄᐊᒪᑫᐧᐃᓇ᙮

ᐅᒪ ᑭᐢᑭᓄᐊᒪᑐᐧᐃᑲᒥᐠ ᐃᐡᐸᑭᒋᑲᑌᐤ ᐅᑕ ᑲᓇᒪᑕᐢᑭᐠ ᒥᓯᐧᐁ ᐃᐡᐱᒥᐠ ᐃᔑ ᑲᓇᐧᐊᐸᒋᑲᑌᐧᐊ ᐅᐅ ᓂᑭᐢᑭᓄᐊᒪᑫᐧᐃᓂᓇᓇ᙮

ᑲ ᐃᔑ ᑲᓇᐧᐊᐸᑕᒪᐠ ᒪᓇ ᓂᑲᐣ ᐃᔑ ᐁᐸᑯᓭᓂᒧᔭᐠ ᐃᓂᓂᐧᐊᐠ ᑲ ᑭᐢᑭᓄᐊᒪᓱᒋᐠ ᑭᒋ ᑭ ᐊᔭᒋᐠ ᑲᑫᐧᑕᐁᓂᑕᒧᐧᐃ ᑭᐢᑫᓂᑕᒧᐧᐃᓇ ᑭᒋ ᑭ ᐧᐃᒋᐃᑯᒋᐠ ᑲ ᐃᔑ ᑕᔑᑫᒋᐠ ᐅᑎᑕᐧᐃᓂᐧᐊᐠ ᑲ ᐃᔑ ᑭᐢᑫᓂᑕᑭᐠ᙮

 

First Nations Technical Institute