HomeEmailContact FacebookinstagramTwitterYoutube

View Page In:

ᓂᐢᑐ ᓯᐢᑐᕐᐢ

ᓂᐢᑐᔦᑭᓇᐧᑲᐧᓇ ᑲᓂᑕᐧᐃᑭᑕᓂᐧᐊᑭ ᒪᐡᑯᔑᔭ ᑲ ᐅᓴᐧᐃᓯᒋᐠ ᐊᓂᒋᒥᓇᐠ ᑲᓂᒋᑭ ᐅᓴᐧᐃᓯᒋᐠ ᒪᑲ ᓀᐢᑕ ᐢᐧᑲᐡ ᐁᑯ ᐅᐅ ᑲᓂᑕᐧᐃᑭᑕᓂᐧᐊᑭ ᑲᓇᐧᐊᐸᒋᑲᑌᐧᐊ ᒪᑲ ᑲ ᐃᔑ ᓇᑕᐧᐁᓂᑕᐧᑲᑭ ᑭᒋ ᐃᐢᑯᑲᐸᐧᐃᒪᑲᑭ ᐃᐢᐱ ᐁ ᑭᔑᓂᑕᐧᐃᑭᑭ᙮ ᓇᓇᑲᐤ ᑐᒋᑲᑌᐤ ᐁᓂᑕᐧᐃᑭᑕᓂᐧᐊᑭ᙮ ᓇᓇᑲᐤ ᓀᐢᑕ ᐃᐢᐱᒐᐧᐊ ᐁ ᐃᐢᑯᑲᐸᐧᐃᒪᑲᑭ᙮ ᐧᑲᔭᐢᐠ ᐊᐡᑭᐡᑭᔾ ᐁ ᐊᐸᑕᐠ᙮ ᐁ ᐊᐸᒋᑕᓂᐧᐊᐠ ᒪᑲ ᐱᑯ ᑲ ᐃᑕᒋᑲᓂᐧᐊᐠ ᐧᐁᒋ ᓂᑕᐧᐃᑭᐃᒋᐠ ᐅᑯ᙮

ᑐᑐᓪ ᐊᐃᓚᐣᐟ

ᐊᑕᓄᑫᐧᐃᐣ ᐅᒪ ᐧᐁᐡᑲᐨ ᑭᔑᑯᐠ ᐃᐢᐧᑫᐤ ᑲᓇᐡᑯᑕᐧᐊᓱᑯᐸᐣ ᐃᐡᐱᒥᐠ ᐁᑕᔑᑫᐟ᙮ ᐃᑲᑌᐡᑲᑯᐸᐣ ᐁᓇᓇᑕᐧᐊᐸᑕᐠ ᑫ ᑐᑯᐅᐧᐊᑫᐟ ᐊᐣᑌ ᑲ ᐃᔑ ᐃᑕᐟ ᐧᐊᐢᑯᐠ᙮ ᐃᑕᑯᐸᐣ ᒪᑲ ᒥᐢᑎᐠ ᐁᑯᑕ ᒪᑲ ᐁᔑ ᐯᐧᑲᒐᑯᐸᓀ ᐧᐊᐢᑯ᙮ ᐃᑕᐱᑯᐸᐣ ᒪᑲ ᐁᑯᑕ ᒪᑲ ᑲᐸᑭᔑᐠ ᐁᐧᑲᓂ ᐁ ᑭᓂᒋᐧᐁᐱᔑᐠ ᐱᓂᐡ ᑭᒋ ᐊᑕᒥᐯᐠ ᑭᒋᑲᒥᐠ ᑭᐧᐊᐸᒥᑯᐤ ᒪᑲ ᐊᐧᐃᔭᔑᔕ ᐊᑕ ᓂᐱᐠ ᑲ ᐃᑕᓂᒋ ᓀᐢᑕ ᐱᓀᓯᐧᐊ ᐁ ᑭ ᑯᒋᑕᓂᒋ ᑭᒋ ᐧᐃᒋᐃᑯᐟ ᐅᑕᑕᐧᑲᓂᓂᐠ ᐃᑌᑫ᙮ ᑫᑲ ᒪᑲ ᒥᔑᒥᑭᓇᐠ ᑭ ᐃᑌᐤ ᐧᐊᑭᐨ ᐧᐊᐧᐃᑲᓂᐠ ᑭᒋ ᐃᔑ ᓂᐸᐧᐃᓂᒋ᙮ ᑭᐧᐃᒋᐃᑯᐤ ᒪᑲ ᐱᓀᓯᐧᐊ ᐯᑲᐨ ᐁᐸᑭᑕᐅᓂᑯᐟ ᓀᐢᑕ ᑯᑕᑭᔭ ᐊᐧᐃᔭᔑᔕ ᐁ ᑭ ᐧᐊᐧᐃᒋᐃᑯᐟ ᐁ ᐊᔕᒥᑯᐟ᙮ ᑭᑕᑯᓀᐤ ᒪᑲ ᐅᐅ ᒥᐢᑎᐧᑲ ᐊᐧᐊ ᒪᑲ ᒥᐢᑎᐠ ᑭᒋ ᓇᓇᑲᐤ ᒥᓂᔕ ᑭᓂᑕᐧᐃᑭᑕᐤ ᐁᐧᑲᓂ ᒪᑲ ᑲ ᐃᔑ ᑲᐧᑫ ᓂᑕᐧᐃᑭᑕᐟ ᐅᐱᐢᐧᑲᓇᓂᐠ ᐅᐅ ᒥᔑ ᒥᑭᓇᐧᑲ ᑭᒥᓄᐧᑕᐅᑫᓂᑕᑦ ᐅᐅ ᒥᓂᔕ ᓇᓇᑲᐤ ᓀᐢᑕ ᒥᒋᒪᐡᐧᑲ ᑭᓂᑕᐧᐃᑭᑕᐤ ᐁᐧᑲᓂ ᒪᑲ ᒥᑭᓇᐠ ᒥᓂᐢᑎᐠ ᐧᐁᒋ ᐃᔑᓂᑲᑌᐠ ᐅᒪ ᐊᐢᑭᔾ ᑲ ᐃᔑ ᐃᑕᔭᐠ᙮

ᓱᑊ ᓂᐢᑐ ᓯᐢᑐᕐᐢ

ᑲ ᐊᐸᑕᑭ ᑫᐧᑲᓇ

2 ᒥᒥᓂᐧᑲᑲᐣ ᑲ ᐅᓴᐧᐃᓯᒋᐠ ᐊᓂᒋᒥᓇᐠᓂᐧᑲᐧᑲᐣ ᓚᔾᐟ ᐧᑲᕐᐣ

2 ᒥᓂᐧᑲᑲᐣ ᐊᓂᒋᒥᓇᐠ ᑲ ᐅᔓᐧᐊᐡᑯᓯᒋᐠᒥᓂᐧᑲᑲᐣ ᐅᔕᐧᓱᐡᑯ ᐊᓂᒋᒥᓇᐠ

2 ᒥᒥᓂᐧᑲᑲᐣ ᐁᐳᑫᑭᔕᒪᐣ ᐢᐧᑲᐡᓂᐧᑲᑲᐣ ᐢᐧᑲᐡ

1 ½ ᒥᓂᐧᑲᑲᐣ ᐸᑌᑕᓴ ᐁ ᑲᑭᑫᔕᒪᐣ ᒥᓂᐧᑲᑲᐣ ᐸᑌᑕᓴ

5 ᒥᓂᐧᑲᑲᐣ ᓂᐱᔾᒥᓂᐧᑲᑲᐣ ᓂᐱᔾ

11/2 ᒥᓂᐧᑲᑲᐣ ᒋᑭᐣ ᒧᐡᑲᒥᑲᐣ (ᑲᑲᑭᑫᔭᑭ)ᐁᒥᐧᑲᐣ ᒋᑭᐣ ᒧᐡᑲᒥᑲᓇ ᑲᑲᑭᑫᔭᑭ

2 ᐁᑲᒥᔑᑭᑎᐟ ᐁᒥᐧᑲᐣ ᐸᑕ ᐁᑎᑭᓱᐟᒥᐧᑲᐣ ᐸᑕ

2 ᐁᑲᒥᔑᑭᑎᐟ ᐁᒥᐧᑲᐣ ᐸᐧᑫᔑᑲᐣᒥᐧᑲᐣ ᐸᐧᑫᔑᑲᐣ

1/4 ᐁᒥᐧᑲᓂᐡ ᐯᐸᐤᐁᒥᐧᑲᓂᐡ ᐯᐸᐤ

ᑫᑐᑕᒪᐣ

ᒥᓯᐧᐁ ᒪᒪᐤ ᐸᑭᑎᓇ ᑭᑕᐢᑭᑯᐠ ᓀᐢᑕ ᓯᑲᐊᑕ ᓂᐱᔾ ᑭᒋ ᐅᑌᑭ ᐯᑲᐨ ᒪᑲ ᐱᑯ ᑭᒋ ᐅᑌᐠ ᐸᑎᒪ ᒪᑲ ᒥᑐᓂ ᓄᐡᐧᑲᑲᐧᐁ ᑭᒪᐡᑯᔑᒪ ᑭᒋ ᐳᓂᐅᓴᒪᐣ ᐸᑕ ᐸᑭᑎᐣ ᓀᐢᑕ ᓇᑭᐢᑲᐤ ᑭᒋ ᐯᑲᐨ ᑭᒋ ᐅᑌᐠ ᐃᑌᐊ ᑲᓇᑫ ᒪᑲ ᒥᓇ 5 ᒥᓇᑯᔑᐡ ᐅᓴ ᐱᓂᐡ ᑭᒋ ᐱᓀᐧᑲᐠ ᔑᐧᐃᓇ ᓀᐢᑕ ᐯᐸᐧᐃᑕᐁ᙮

ᐊᐸᑎᓯᐧᐃᓇ ᑭᐢᑭᓄᐊᒪᓱᐧᐃᓇ ᐁ ᐅᔑᑕᓂᐧᐊᑭ