HomeEmailContact FacebookinstagramTwitterYoutube

View Page In:

University bachelor of social work Professional Master of Public Administration Public Administration and Governance master of social work

PROFESSIONAL MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION

Type: GRADUATE DEGREE

Length: 2.5 YEARS

Partner: QUEEN'S UNIVERSITY

Delivery: INTENSIVE – Class schedule designed for working adults

Next Intake: TBD

Tuition: $18,863.39*/degree

*subject to change

Professional Master owi Public Administration (PMPA) kinomaagewin agii mazinbiigaade gewe e’shpi yaawijig bemibidechigejig miinwaa e’gimaawijig zhiwe Anishinaabe Inakaaneziwinan miinwaa aanin Giizhaa agaa Yaajig nakiigamgon. Maanda bezhigong kinomaagewin naadmowaan naagaanzijig awii digosidowaad gete gikendaasowin miinwaa nendamowinan zhiwe Giizhaa agaa Yaajig inaakonigewin miinwaa bimaaknigewin, miinwaa zhitoon gshkitimaawin gewe Giizhaa agaa Yaajig odenwinan.

E’skonwijig debnaanaa-aa inaakonigewin zhichigaadeg miinwaa naagzowenjigaadeg ngagitowin miinwaa zhitowaad niigaanziwin gshkitowin owi nikii-aa awii naadmaagwaad ankanosdowaad inaakonigewin owi zhichigewin. 

Owi PMPA kinomaage naagjigewin dagosinon kinomaagwinan owi indaadiziwin, inaaknigewin naanaagodowendimowaad, bimaaknigeng, bamibidechigeng miinwaa dabinjigewin zhichigewinan. Owi wenaamdamwaad waa gikendamowaad miinwaa age wenaamjigaadegiba master’s nankiiwin, e’skonwijig ado nikaazanaa-aan negijitowaad owi ndakendamowaad miinwaa nkwetamowaad meshkosin inaaknigewin miinwaa naagdowenjige znagizowinan. Owi PMPA miigwemgad gichitwaa miinwaa mina dibamaagowin nagadendamowin, gewe ekinomaaged e’niigaaniijig gekendaazsijig miinwaa sphpiwaag inaaknigewin naagaanzijig, e-dagoyaajig e’niigaaniijig miinwaa e’gigetnaamendamajig waaaji skonwimaawaad e’mshkowendamowaad awii zhitowaad gichi bakaanwiyii enji nakiiwaad miinwaa ado odenwining awii bamitegewaad aanin. Maanda kinomaagewin miigwem wiiji nakiinjigaaziwaad Queen’s Ishpi’gikinoomaage gamig.

 

COURSES

Click here for a list of PROFESSIONAL MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION COURSES

 

ADMISSION REQUIREMENTS

Candidates should hold a four-year undergraduate degree or equivalent, with a minimum B+ (or 75 percent or 3.3 GPA) average standing in the last two years of study. Candidates who earned their degree from a university outside Canada should also submit a GRE or GMAT score as part of their application. Candidates should also have a minimum of five years employment experience in the public sector or related activities. 

 

Note: You will be applying for our next Professional Master of Public Administration program, scheduled to begin September 2019 (program starts are contingent on adequate registration).
 

apply here

For more information contact our Recruitment Office at 1-855-359-3684 or email us at recruitment@fnti.net