HomeEmailContact FacebookinstagramTwitterYoutube

View Page In:

BAGIDINIGENG OWA fnti

Aawong e’mazininikaagdeg zhiwenjigewin, FNTI gichi nendam awii miinaad gezhewaadzijin begidinigejig awii gshkitowaa awii miigwewaad bagidinigewin nikaaziwaad mazinaatewibii-igeseg PayPal. Maanda gejiibideg, wenpanag miinwaa e’gshkiiwaag gdo bagidnigwon awii niidaawewin gdo bagidinigewin nowonj agwa dnowaa etemigag awii aasgaabwitaagaazwaad FNTI miinwaa e’skonwijig.

Gdo baginigewin adaa zhaamigad, gaawii dash goweta, ninda ezhibiigaadegin:
• E’skonwijig zhoonyaa naadmaagewin
• Nikaaziwin giishpinajigaadeg miinwaa naawichigeng
• Odenaang etemgag izhichigewinan
• Yaa-aabi gego (zhibii-an)

Kina bagidinigewin zhisenoon awii debnigaadeg zhiwenjige ogima-dibagewin mazinigan – age niindaagowin mazinaatesjig biiwaabig, bosichigaadeg, giin agwa ezhi dowendaman.

AANIISH ENJI BAGIDINIGENG?

Bekish age nagadamang makwenjigewin megwaa e’skoonwijig awii kinwaamdamwaad, bekish agwa gdo zhitoon naagijigewin ani bimiseg. Nagoding agwa gdo bimaadiwining, gwaya agwa agii naadmaagdig. Yaawog e’skonwijig megwa meneziwaad naadmaagewin. Gdo bagidinigewin ada naamaagnaa-aa awii mina maajiishkaawaad miinwaa gewiin awaa aji ani naadmaagewaad apii ani zhisewaad. Gdo zhoonyaa ada bkaan dodigemgad miinwaa ada nimesin gdo miigwewin owi kinomaage gamigong.

donate now