HomeEmailContact FacebookinstagramTwitterYoutube

View Page In:

FNTI services 40-50% of Aboriginal communities within Ontario

Aasgaabwitaamowin miinwaa wewiib nakwetamowin gnowaamjigewin owi kinomaadiwin

WEWIIB NAKWETAMOWIN

FNTI miigwenaa-aan kinomaagewinan kina agwa maapii Ontario – Anishinaabe Inakaanwziwining, mechaag miinwaa naagwi-iing engokwaag odenwinan, miinwaa age woshme egaaching odenwinan.

GAGETNAAMIIKIGAADEG MIIGWENG

FNTI memdage gagetnaamiikigaadeg miigweng ishpi-gikinoo amaadiiwinan. Kinomaadiwin gagweji tenoon nigwa-namegiijigag (naanan giizhigag) ensa giizis, maage ensa niish giizis, epiichi temgag sconwing biboon.

INAADIZIWIN NAAGJIGAADEG

Odi FNTI, ndo miigwenaa neniish agwa kinomaageng miinwaa bebizhig aasgaabwitaagewin gewe e’skoniwijig awii gagwekwendaagwog awii mina maajiishkaawaad. Kina agwa kinomaagewinan yaawog E’skoonwid Mina Maajiishkaawin Nyaagdowendamajig zhiwe ado skonwiwining. Inaadiziwin E’gigiikigejig (Getchi Piizijig) wiidabimaa-aan e’skonwinjin awii gagaandnamwaad inaadiziziwin nsastamowin, gikendamowin miinwaa aasgaabiwitaagewin.

ZHOONYAA NAADMAAGEWIN - engindeg skoonwing, bamidaabaanagwong miinwaa endinizing engindeg gnimaa adaa debinigaade nowonj agwa niikii-aa, dibishko gonaa: • Kinomaagewin Gamig odi abi njibaad Anishnaabe Inakaaneziwe maage waasa’ekamig owa e-skoniwid. • Endanakiing Miigweng Naadmaagewin. • Ontario E’skoonwid Zhoonyaa Naadmaagewin (OSAP) • Nisidwaamjige Mina Maajiishkaang Zhoonyaa, Naadmaage zhoonyaa, miinwaa miigwewinan. E’skoniwid zhoonyaa naadmaagewin temgad gewe e’skonwijig e’waamdowejig mineziwaad zhoonyaa miinwaa mshkowendamowaa ado skonwiwinwaa. Gdaa miingo giikmigewin awii makman zhoonyaa dibagewin gaain e’miigwemgag!