HomeEmailContact FacebookinstagramTwitterYoutube

View Page In:

NDO KINWAAJIBIIGAN’ANAA

Owi FNTI kinwaajibiigan dagoshin owa Minawiijiindiwin Mitig, owa gikinwaajibiigan owi Haudenosaunee Iroquois Confederacy, awii naabshkaamgag newen gikendaasiwi izhitwaawin miinwaa inaadiziwinan gewe Giizhaa agaa Yaajig bemaadzijig yaawiwaad owi gaanji maajiiging newen FNTI Giizhaa agaa Yaajig e’maajitaachigaadeg. Mezinisin Mina Wiijikiwending Miigisii gijipizowin anaabshkowaan gewe niibna bemaadzijig e’wiidokodaajzijig zhiwe FNTI ado maadokiing miinwaa gikendamowin e-maajiitaachigaadeg minwaa e-aawang enji maajitamgag owi FNTI ado yaawin. Maanda gijipizowin gakinwaabmigaade owi zhaazhigwa etemgag mina wiijiindiwin miigisii gijipzowin e’zoongtong owi biini miikaans owi mina wiijiindiwin miinwaa mina wiijikiwendiwin gewe Anishinaabek miinwaa Haaudenosaunee bemaadzijig.

fnti logo - NDO KINWAAJIBIIGAN’ANAA