HomeEmailContact FacebookinstagramTwitterYoutube

View Page In:

ᑲ ᐃᑕᓯᓇᑌᐠ ᑕᐸᑎᓯᐧᐃᑲᒥᑯᓇᐣ

ᐅᒪ ᑭᐢᑭᓄᐊᒪᑐᐧᐃᑲᒥᐠ ᐱᐢᑐᐧᕆ ᑲ ᐃᔑᓇᐧᑲᐠ ᓂᑭᐃᔑ ᓇᐢᐱᑌᓇᐣ ᑲ ᐃᔑᓇᐧᑲᓂᓂᐠ ᐅᑎᓱᓂ ᐃᓂᓂᐧᐊᐠ ᐊᓂᑭ ᔭᐧᕋᐧᑲ ᑲ ᐃᔑ ᑎᐯᓂᒋᑫᒋᐠ ᐅᑎᑕᐢᑲᓀᓯᐧᐃᓂᐧᐊᐠ ᓀᐢᑕ ᐧᐃᓇᐧᐊᐤ ᑲ ᐃᔑ ᑕᐧᐯᔦᓂᑕᑭᐠ ᑲ ᐅᑕᐢᑲᓀᓯᒋᐠ᙮ ᐅᑯ ᐃᓂᓂᐧᐊᐠ ᑭ ᐅᔑᑕᐧᐊᐠ ᐅᒣᓂᐤ ᑭᒋ ᑭᐢᑭᓄᐊᒪᑐᐧᐃᑲᒥᑯᓂᐤ ᒥᓯᐧᐁ ᐊᐣᑕ ᑫᐧᑲᓇ ᑲ ᑭᐢᑭᓄᐊᒪᑲᓂᐧᐊᐠ ᐃᐡᐸᑭᒋᑲᑌᐧᐊ᙮ ᑲ ᐃᔑᓇᐧᑲᓂᓂᐠ ᒪᓇ ᑲ ᑭᐢᑌᓂᑕᑭᐠ ᑲᐧᐊᐸᐠ ᐸᐧᑲᑌᐅᓂᓂᐤ ᐧᐊᐸᑦ ᑲ ᐃᔑᓂᑲᑌᐠ ᑲᔭᒣᓂᑕᒧᐧᐃᓂᓂᐤ ᐅᒋ ᐁ ᐅᒋ ᓇᐢᐱᑕᐧᐁᒪᑲᓂᓂᐠ ᓀᐢᑕ ᒥᒉᐟ ᐃᓂᓂᐧᐊ ᐁᑭᑭ ᑭᐢᑌᓂᒪᒋᐠ᙮ ᑕᑐ ᒪᑲ ᐊᐧᐁᓂᑲᐣ ᑲ ᐧᐃ ᑭᐢᑭᓄᐊᒪᓱᐟ ᐁᐧᑲᓂ ᐁᔑ ᑲᓇᐧᐊᐸᒪᒋᐠ ᐁ ᑭᐢᑌᓂᒪᒋᐠ ᓀᐢᑕ ᑲ ᐅᒋ ᒥᓄᐅᑎᓇᒋᐠ ᐧᐃᒋᐃᓂᓂᐧᐊᐧᐊ ᐁᐧᑲᓂ ᐁᑐᑕᑭᐠ ᐅᑯ ᐅᑎᓱᓂ ᐃᓂᓂᐧᐊᐠ ᑲ ᐃᑎᒋᐠ᙮

fnti logo