HomeEmailContact FacebookinstagramTwitterYoutube

View Page In:

NAANGZHEWIN MIINWAA ZHISIJIGE KINOMAADIWIN MIINWAA MAAJIIGING

FNTI miigwen naangzhewin miinwaa zhisijige kinomaadiwin miinwaa maajiiging zhichigewinan miinwaa bebezhigwong kinomaadiwinan gewe bemaadzijig, Giizhaa agaa Yaajig miinwaa gaawii Giizhaa agaa Yaajig gimaa gamgoon, anokiiwinan, nakii gamgon miinwaa maamowi yaajig.

Ndo miigwenaanin zhichigewinan e’gagaaninigaadeg nsastamiwin debwewendamang ezhi madokdaagemgag gdo maamiwi Giizhaa gaabi yaajig dibiniweziwinwaan, yaawaad miinwaa waanji zhaawaad.

Ndo ishichigewinanaanin zhisjigaadenon awii mshkowendaagwog, basaabagag, niijiin nikaazang, kinomaagemgag miinwaa zhisjigaadeg awii nkweshkdaagemgag nendowendamowaad miinwaa meneziwaad gewe enkiitwingid.

Izhichigewinan miindim odi FNTI zhiwe enji nkweshkdaadin, maage odi owa enkiitwind endanizid.

KINOMAADIWIN MIINWAA MAAJIISHKAAWIN NANKIIWIN

  • Inaadiziwin gikenjigaadeg

  • Nakiiwin Naadmaagewin

  • Mina Bimaadizing miinwaa

  • Naakinigeng

  • Ngajitowin Maajiigichigaadeg

  • Beshgendamang Kinomaadiwin

  • Mazinaatewibii`igeseg Kinomaadiwin

  • Bemaadzid awii Maajiigid Personal Development

For more information contact Recruitment at 1-800-267-0637

Email: recruitment@fnti.net