HomeEmailContact FacebookinstagramTwitterYoutubeLinkedIn

View Page In:
Every Child Matters

Resource Materials:

FNTI News
Earth Day 2021 CFCC SIEMENS Virtual Lap
Earth Day 2021 CFCC SIEMENS Virtual Laptop Donation Workshop
Thanks to the generous support of Siemens, and our wonderful volunteers, 55 laptops were ... Read More
Thursday, April 22
Tyendinaga Justice Circle Raising Holiday Spirits
(Tyendinaga Mohawk Territory, Ont.) -- Next week, the Tontakaiê:rine (It has become right ... Read More
Friday, December 18

Animkaago zhinda Anishinaabe Inakaanezi Nagajiiwin Ishpi-gikendaaso Wiigwaam (FNTI)

FNTI aawan Giizhaa agaa Yaajig Ishpi-gikendaasowiigwaam maagwewaad bezhigwang gikendaasowin gajitowanan zhinogaadeg awii giikinigaadeg enigokwaag miinwaa mashkowiziiwin gewe eskoniwijig miinwaa odenwinan.

Wiijii-nakiindiwin aanin gewe Ontario ishpi-gikendaasowiigwaaman, FNTI miigwenaa-aa inaadiziwin-shpaamagag shkwaa aanke skooniwin zhichigewinan. Ninda kinomaagewinan miindim owi aakwendaag nikii-aa bagidnigaazwaad e’skonwijig yaa-aabi epiich nakiiwaad miinwaa temgadon odenwining maampii kiinsing.

FNTI age aawan endaamgag Ohahase Kinomaage Gamig, owi e’nisidowaamjigaadeg Ontario Aanke Kinomaadiigamig, miinwaa owi Tontakaierine Tyendinaga Inaakonige Waawiyebiwin.