HomeEmailContact FacebookinstagramTwitterYoutubeLinkedIn

View Page In:
FNTI COVID-19 Considerations
Turtle Island and the Three Sisters link
FNTI learning built on Indigenous Knowledge.
early childhood education diploma program
mental health and addiction worker
social service worker
indigeogogy
2020 locations

Resource Materials:

FNTI News
FNTI COVID-19 Considerations
Dear FNTI,    (March 12, 2020) FNTI has been monitoring the outbreak of COVID-19, also ... Read More
Thursday, March 12
FNTI Board of Directors - Volunteer Opportunity
  FNTI BOARD OF DIRECTORS – VOLUNTEER OPPORTUNITY The FNTI Board of Directors is ... Read More
Tuesday, March 3

Animkaago zhinda Anishinaabe Inakaanezi Nagajiiwin Ishpi-gikendaaso Wiigwaam (FNTI)

FNTI aawan Giizhaa agaa Yaajig Ishpi-gikendaasowiigwaam maagwewaad bezhigwang gikendaasowin gajitowanan zhinogaadeg awii giikinigaadeg enigokwaag miinwaa mashkowiziiwin gewe eskoniwijig miinwaa odenwinan.

Wiijii-nakiindiwin aanin gewe Ontario ishpi-gikendaasowiigwaaman, FNTI miigwenaa-aa inaadiziwin-shpaamagag shkwaa aanke skooniwin zhichigewinan. Ninda kinomaagewinan miindim owi aakwendaag nikii-aa bagidnigaazwaad e’skonwijig yaa-aabi epiich nakiiwaad miinwaa temgadon odenwining maampii kiinsing.

FNTI age aawan endaamgag Ohahase Kinomaage Gamig, owi e’nisidowaamjigaadeg Ontario Aanke Kinomaadiigamig, miinwaa owi Tontakaierine Tyendinaga Inaakonige Waawiyebiwin.