HomeEmailContact FacebookinstagramTwitterYoutube

View Page In:

FNTI MAAMINODENJIGEJIG DIBAACHIGAAZWOG

Dan Longboat

Dr. Dan Longboat – Roronhiakewen (Awii mizhakwag zhichige)– aawi bezhig FNTI ado gekino mowind-eyaad-zhiwe nankiid aawid e’gagiikimiged, gagwejiming gego, e’dabenjiged miinwaa naagaan widood gego odi Tyendinaga miinwaa ndo odenwining etemgak kinomaading. Waaji-kinomaaged aawi odi Chanie Wenjack Kinomaadii Gamig owi Giizha agaa Yaajig Skoniwing, Naagaanzid odi Giizha agaa Yaajig Akiing Skonwiwin miinwaa Gikendaasowin Kinomaagewin miinwaa age Naagaanzid owi Giizha agaa Yaajig Akiing gamig odi Trent Ishpi-gikinoo’amaadiiwiigwaam odi Peterborough. Dr. Longboart dibendaagozi Mshiiken dodem owi Mohawk Inakaanezi miinwaa dibendaagozi gewe Haudenosaunee, agii abi njibaa Oshweken, Six Nations odena odi Grand River Territory. Dr. Longboat adoo gagweji gikendaan miinwaa kinomaage zhiwe mina maadiziwin miinwaa akiing, gete miijim miinwa mshkikiin, bagoji nikaaziwin naawisijigaadaeg, odenwinan mina yaamgag, misiwe kiing Giizhaa agaa Yaajig iniwewinan, indaadiziwinan miinwaa nisidwaamjigaadeg Dibinoweziwininaanin, gete izhigewinan miinwaa gete bimaadiziwin.

Kevin Deer

Ka’nahsohon Kevin Deer bi njibaa Kahnawake Mohawk Territory. Ado maadokiinan ada nagadendamowinan miinwaa gikendamowin owi aawid FNTI getchi gikendaasad zhiwwe endinizid. Ekwa nisimdana biboon, agii wiidokaaza owi Naadwe iniwewin gnowenjigaadeg miinwaa aanji bizignigaadeg. Aawi age Debwewejigewin Nyaagdowendang odi Naadwe Miikan Zhaabondaawaan zhiwe e’dagosing gichitwaa nagamwinan, niimwinan miinwaa e-naagjigaadeg. Abishgendaan dibatang miinwaa miigwed Iroquoian eshi waamjigewaad, zhaigwa gabi zhiwebag miinwaa naanaagdowendamowin.

Blain Loft

Blaine Loft megwaa nakii odi FNTI ekinomaaged owi Inendamowin Mina Yaawin miinwaa Omamaanjigonigan Izhichigewin. Miinwaa age miigwen Inaadiziwin Nisidwejigaadeg/Aasgaabwitaagewin gmaaminig gwa newen aanin FNTI ekinomaading miinwaa eskonwijig zhiwe. Mr. Loft agii aawi Inodewiziwinan e’Aasgaabwitwaad Enakiid odi Nadoweg zhiwe Bay of Quinte.

Audrie Winsley

Audrie Winsley aawi angwadnang ekinomaageg zhiwe Inendamowin Mina Yaawin miinwaa Omamaanjigonigan Izhichigewin. Ado nakiiwin miiigwemgad kinomaagewin newen inendamowin inaadiziwin zhichigewinan, ngaabajiginan, mshkiki miinwaa ekwa bimaadizing maajiiging.

 

Shane Tabobondung

Shane Tabobondung aawi FNTI angwadnang ekinomaaged zhiwe Mina Yaawin miinwaa Omamaajigownigan Izhichigewin. Nakii age newen kinomaagewinan ezhi dagobideg Kina Bimaadziwin miinwaa Giizhaa gaabi Yaajig gikendamowin. Mr. Tabobondung daa-aa ngadendamowin aawid Zhichigewewin Naagzowaamdang owi B’saanibamaaadsiwin Anishnaabe Inendamowin Mina Yaawin Izhichigewin. Nowong agwa agii nankii Ogimaa aawid odi Wasauksing Anishnaabe Inakaanezi odi Parry Island miinwaa waakomin awii giigidad owi inaadiziwin weweni gnowenjigewin gewe Anishinaabe bemaadzijig.

Shannon Crate

Shannon Crate aawi aangodinang ekinomaaged odi FNTI owi Zhiwenjige Anokiiwin Enkiid Kinomaagewin. Ado shpi nagadenjigewin zhiwe Binoojiin miinwaa Inodewiziwin Anonkiiwin odi odenaang owi Chippewas odi Georgina Island ado kinomaagewin miinwaa digosjigaadeg Giizhaa agaa Yaajig e’naagdowaad miinwaa gikendamowinwaa zhiwe zhiwenjige anokiiwin nakiiwin.

Julie Dalgleish

Julie Dalgleish aawi aangodinang ekinomaaged odi FNTI owi Zhiwenjige Anokiiwin Enkiid Kinomaagewin. Nakii zhiwe nanagiwiniwed zhichigewinan miinwaa mookinang owi zhiwenjige anokiiwin kinomaagewin.

Jolene Dione

Jolene Saulis Dione aawi ekinomaaged owi naadmaageng miinwaa kiinomaage nagajitowin zhiwe Zhiwenjige Anokiiwin Enkiid Kinomaagewin, miinwaa wiindamaagewin miinwaa Giizhaa agaa Yaajig gaabi zhiwebak owi Ondenaang Onaakniged Nankiiwin. Mrs. Dione dibendaagozi Maliseet odi Tobique Anishinaabe Inakaanezi odi New Brunswick. Ekwaa minaadsiwi shi niizhwaaswi (17) biboon, Jolene ada nakiitaanan Giizhaa agaa Yaajig znagziwinan memdage gwa, gwayak doodaagewin miinwaa gikinoowaainaagziwin naasaab dodamowin. Nongo megwa Jolene aawi Miigaadsewin Giizhendamowin Enkiitang miinwaa negijitod naagdowenjiged gewe Giizhaa gaabi Yaajig Naagdowenjigewin miinwaa Giiwedinang Maajiishkaachigeng Canada.

Miinwaa age naagodwaamdaan Agwanigan Zhichigewin gewe KAIROS miinwaa agii aawi ado inaaknige waajiiejig owi gibaakogaadeg Debwewin miinwaa Mina Ganoondiwin Anookiiwin.

Cecilia Reilly

Cecilia Reilly aawi aangodinang ekinomaaged zhiwe Ondenaang Onaakniged Nankiiwin.

Larry Hay

Larry Hay aawi aangodinang ekinomaaged zhiwe FNTI Ondenaang Onaakniged Nankiiwin. Kinomaage zhiwe ezhi dagobideg Kina Bimaadziwin miinwaa Majidodaamowin. Mr. Hay agii naakii aawid Ogimaa Dikonweninwog odi Tyendinage Naadwe Kiing miinwaa agii aawi dikonwening gewe RCMP.

Marilyn Plunket 

Marilyn Plunket aawi aangodinang ekinomaaged nowong agwa newen FNTI ado nankiiwinan miinwaa kinomaadiwinan. Shkintam agii aawi Nankiiwin Nyaagdowendang odi FNTI. Adaa-aan nagijotwin zhiwe zhiwenjige anokiiwin nakiiwin, aasgaabiwitaagewin miinwaa mshkikiikwe aawing. Agii nakii age odi St, Lawrence Ishp Gikoonamaadii Gamgoong zhiwe Aasgaabwitaage Nakiiwin miinwaa aankeseg nakiiwin.