HomeEmailContact FacebookinstagramTwitterYoutube

View Page In:

FNTI'S EXECUTIVE TEAM

Suzanne Katsi'tsiarihshion Brant

Suzanne Katsi'tsiarihshion Brant, M.E.S, I.M.C, P.H.C.P,

OGIMAA

suzanne@fnti.net

Suzanne aawi naadowe odi Tyendinage Naadowe kiing etemgag Wiikwewaag Quinte. Aawid Ogimaa owi FNTI, Suzaane ado gnowaamdan gagwekwendaagwog Giizhaa agaa Yaajig Gikendamowin dagobiigaade kina agwa newen etegin zhiwe Ishpi-gikendaaso Gamgoong, miinwaa giikmendam owi inwendamowin owi ‘nekwetamaagemgag kinomaagewin’ abaji temgad owi gikinwaamjigad ado Naagwi’idizowinanaa owi FNTI. 

 

Suzanne aawi gekenjigaazad Gete Nanaadowechigeng E’kinomaaged miinwaa e’zhitod zhichigewin, agii giizhiitaad skoonwid odi Institute owi aawid Daagosijigaadeg Mshkiki Nankiiwin. Agii debnaang Gechi Shpaag Skoonwiwin owi Kiing Kinomaadiwin odi York Ishpi-gikinoo Amaadiiwiigwaam. Woshme agwa niishtana shi naani biboon, ishpendaagwog ado naankiiwin aawan gnowenjigaadeg Giizhaa agaa Yaajig gikendamowin.

 

Newen maamiikwendang dagosinon, gaawi goweta owi gete nikaaziwinan newen mshkiki zaakiigin miinwaa ezhi nishing owi mina bimaadiziwin, miinwaa inaadziwin ezhi naadmaagemgad awii gnowenjigaadeg owi bagwaji kiing. Suzanne adaa-aan nowonj gego kinomaage nagajtowin e’dagosing naagzowaabandang zhichigewin miinwaa ekinomaagewjig; niigaanwidod owi zhitong izhichigewin; aawid naagaanziitang nowonj agwa dnowaa nankiiwinan; zhitod ezhi kinomaading miinwaa kinomaagewinan; zhitod miinwaa kinomaaged waazhi nagajitong enakiing kinomaagewinan. Suzanne aawi waajii-ed Haudenosaunee Kiing Naagdowenjigaadeg Nankiiwin miinwaa agii nakiid odi Bembidetojig St. Lawrence College.

 

Adam Hopkins, B.A., M.P.A.

AANKE OGIMAA, BOOZIBIIGENG NAAGADOWENDANG MIINWAA E’SKONIWIJIG NANKIIWIN

adamh@fnti.net

Adam aawi Lunapeew miinwaa Anishinaabe odi Delaware Inakaanezi – Moraviantown. Agaa giizhtod skoonwiwin odi Trent Ishpi-gikinoo amaadiigamig miinwaa FNTI/Queens. Midaaswi biboon agii nakii Ishpi-gikinoo amaading enankiijig, memdage agwa eskoniwinjin aasgaabwitwaad, jibwaa bizhaad Giizhaa agaa Yaajig Ishpi-gikendaaso gamgon. Megwaa, miigwen niigaanwidowin ninda nankiiwinan odi Anishinaabe Inakaanezi Nagajiiwin Ishpi-gikendaaso Wiigwaam (FNTI): Gagaandinang miinwaa Wiikijinakiiwin, Bozibiigen Nakii gamig, E’skonwijig awii mina maajiishkaawaad miinwaa izhichigewin miigweng, Ntam Bemaadzijig Baasajigan Bamibizowin, miinwaa Ohahase Aanke Skonwiwin. Megwaa aank-niigaanabi miinwaa wiijiiwe gmaaminig Anishinaabe Kinomaage Giigidoninwog kina maampii kiinsing. Agii gichi naadmaage age Mino-wiijiindiwin Wigwaaman bamibideg miinwaa nimadibi gmaaminig naagaanzijig/bemaaknigejig e’dagwendaagwog owi nankiiwin.

 

Donna Silver-Smith,

AANKE OGIMAA, MAAMWICHIGE NANKIIWIN

donnas@fnti.net

Donna aawi aanke ogimaa, Maamwichige Nankiiwin odi Anishinaabe Inakaanezi Nagajiiwin Ishpi-gikendaaso Wiigwaam zhiwe memdage gnowaamdang owi ozhisidod enaaknigewaad miinwaa maajiishkaachigewinan. Jibwaa owi dankiiwin aawid egimaawijig waajii-ed, agii nankii naagdowewnjiged odi St.Lawrence Ishp-gikoo amaadiiwiigwaam miinwaa Queen’s aawiIshp-gikoo amaadiiwiigwaam. Donna agii waamdowen aawid negajitod woshme niishtana shi naanan biboon minig ngadendamowin owi enkiitaagejig naagdowenjigaaziwaad miinwaa shkwaa aanke skoonwing ozhichige kinomaading. Donna agii daapinaan Bachelor newen Arts, Bemaadzijig ezhi wiiji-yaawaad skonwiwin odi Trent Ishp-gikinoo amaadiiwiigwaam. Miinwaa age aawid waajii-ed e’niigaanwijigejig owi miziwe kiing e’dibendiziimigag nankiiwinan, ekwi midaasiwi shi aabita biboon agag, agii wiiji nakiiman naki-gamgoon awii zhisidowaad enaaknigewaad newen babaamiziwiniwaa awaa ani aawiwang.

Cathie Findlay

ODAAKE-GIMAA, GIMAA GAMIG NIWENDAASIWIN MIINWAA GIIGIDOTAMAAGENG

cathief@fnti.net