HomeEmailContact FacebookinstagramTwitterYoutube

View Page In:

TONTAKAIERINE TYENDINAGA ONAAKNIDIN GAATAADIBIWIN

The Tontakaierine (Gagwek miinwaa zhiwebad) Tyendinaga Onaaknidin Gaataadibiwin aawan bkaan zhichigewin gewe eshkiniigijig e’dagokaazwaad owi onaaknige zhichigewin. Owi nankiiwin maamwingaaziwog agaa gopijiichigaazad, agaa majidodang, miinwaa inodewiziwinan miinwaa genodamowaajig enji waankiing awii dazhinjigaadeg owi baataadiwin miinwaa madookdaagewinan, miinwaa maamwi giizhendamang memaanji nishing awii naawisijigaadeg owi maazhiiwiiwin. Maanda Giizhaa agaa Yaajig miigaadeseng giishichigaadeg zhichigewin debiwenjigaade agaa gopijichigaazijig, agaa majidodang, inodewiziwinan miinwaa genodamaagejig awii zhichigaadeg noojimowin. Maanda nankiiwin debnaan gagaandnigewinan gewe dikonweninwog, gimaa giigidoninwog, skonigamgon, miinwaa endanakiing anankiiwinan. Ndo aankesidonaa Tontakaierine awii miigweng inaadiziwin-eniwendaagwog naagzowaamjigewin, eshkiniigijig minwendaagoziwinan miinwaa aabaji aasgaabwitaagewin gewe inodewiziwanan, miinwaa gnowaamdaanaa-aa awii miigwewaad kinomaagewin gewe negijitojig zhiwe eshkiniigijig zhichigewin.

Anakiiwiniwaa naagwi-idisowinanaa

Tontakaiê:rine bkaan aawan owi zhaagonaash dibaakinidin memdage gewe Giizhaa agaa Yaajig bemaadzijig agaa miigaadsejig owi Onaaknigewin; amiidash TJC gagwejiton awii miinaad kina waadokaazijig agaa madokdaagawaad “maji dodamowin” mina indendamowin, aanjise ngadendamowin nikaazang kina maamiwi gaataasing zhichigewinan.

Gnowaamjigaadeg owiiyaawi onaaknigewin miinwaa gechi piitendaagwog naagdowendamang gdo aawi debendamang aawin Haudenosaunee, owi TJC gawejiton awii zhitood mina wiijiindiwinan miinwaa awaa gagaandanag woshme weweni nsastamang Giizhaa agaa Yaajig yaawiwaad miinwaa dibendaagoziwin.

Contact Information:

Tontakaierine Tyendinaga Justice Circle, Coodinator
Shannon Butcher  tf:800.267.0637  x166      cell: 613.848.4701 
email: shannonb@fnti.net 

Tontakaierine Tyendinaga Justice Circle, First Nations~Metis~Inuit Courtworker
Mark Brinklow  tf: 800.267.0637  x125     cell: 613.827.5695
email: markb@fnti.net

Tontakaierine Tyendinaga Justice Circle, Gladue Aftercare Worker
Teyoseráthe Crystal Haight   cell: 613.438.6967
email: crystalh@fnti.net

Tontakaierine Tyendinaga Justice Circle, Adult Diversion Worker
Michael Ferrante cell: 613.438.2040
email: michaelf@fnti.net

Tontakaierine Tyendinaga Justice Circle, Gladue Writer
Ryder Sager   cell: 613.438.4674
email: ryders@fnti.net

Tontakaierine Tyendinaga Justice Circle, Aboriginal Youth Worker
Thonawayen Stephen Green   cell: 613.438.6514
email: stepheng@fnti.net