HomeEmailContact FacebookinstagramTwitterYoutube

View Page In:

FNTI ADAAKE-OGIMAAG – NAADMAAGE ZHISEWIN

Owi FNTI Adaake-gimaag dowaabmaa-aan bemaadinjig gechi nandamjig kinomaagewin miinwaa kinomaading aawang owi nikii-aa waazhi maajiiging ezhi maajiishkaa-aad Giizhaa agaa Yaajig bemaadzijig miinwaa odenwinan.

FNTI anokiiwininaa: Awii maadokii-aang bezhigwong kinomaadiwin nagajitowin, enj maadsemgag owi Anishinaabe gikendamowin, amii dash binigaadeg owi mashkoziiwin gewe e-skonwijig miinwaa odenwinan.

Ndo mina nendamami awii abi gnozhiyaang giishpin

  •  Gdo aawina owa mekwendang gdo odena gechi piitendang Giizhaa agaa Yaajig inaadiziwin miiwaa gikendamowin; 

  •  Gdo dowendaan ana awii wiiji nakiiwin owi kina bimaaknigaadeg FNTI;

  •  Gdaa-aan ana ngadendaman kinomaagewin miinwaa kinoomaadiwin, daaweng, zhoonyaa bamiikigaadeg miinwaa/maage bamibidechigeng; miinwaa woshme midaaswi shi nshwaaswi (18) piitziiwin.

Gagwedwejig wiikjinagaazwog awii niindaawewaad maajiibiigan dowendamowaad, maamiwibiigan agaa nankiiwin miinwaa nisiwi gagaandnigewinan odi:

FNTI ADAAKE-OGIMAAG

Bibaamenjiged: Ogimaag Zhibiigenini(kwe)
3 Old York Road
Tyendinaga Mohawk Territory, Ontario K0K 1X0

Email: (christine@fnti.net)

ODAAKE OGIMAAG

Ralph C. Brant, Eshpabid – Ralph daa-aan gaabi nankiid neniish agwa zhoonyaa miinwaa onashowewin. Daa-aan CMA mazinigan miinwaa age LLB miinwaa memdage nankii dibegendang bezhigwendamowin miinwaa nanaginiwewin. Ralph daa-aan niibna nagajitowin nakiid neniish agwa bezhig debendaomowin miinwaa bemaadzijig debendamowaad. Agii giizhiitaa nakiid owi gichi kiing gimaa gamgong 2009.

 

Jennifer Neepin, Aank-eshpabid - Jennifer, aawi MBQ wiijii-ed, aawi ogimaa ekwa midaasowi biboon, dash adobashigendamowin miinwaa wiidookaazad zhiwe FNTI woshme waasa shke-aang abi ndaabiisin – o’gitziiman Joan Brant, agii aawi bezhig agaa maajiishkaatod FNTI miinwaa Jennifer agii zhitoon epiichi skoonwid nankiiwin maampii epiichi skonwid Fleming College. Ado gabe bimaadziwin owi kinomaagewin agii maajitaamgad enji wiining dopowin bazindwaad ensa naagishig nibwaachigiwin owi dowendaagwog endanakiing skoonwiwin miinwaa owi bamitigaawemgag giisijigaadeg zhaagnaash kiing kinomaagewin owi gete gikendamowin. Aawan owi dinaagidonwin yaa-aabi eyaang niish ado binojiinman.

Jennifer agii majiginaanan nowonj dnowaa nankiiwin endanakiid, Ogimaa owi Finance and Administration, miinwaa gichi zhoonyaake nankiiwin, zhiwe zhoonyaa gamgoong. Megwaa aawi e’Wiijiiwed zhiwe Rodgers Investment Consulting, e’miigwed ado Anishinaabe Inakaanezi gikendamowin miinwaa dinendamowin. Jennifer daa-aan Bachelor of Commerce (Honours) degree odi Ishpi-gikinomaage Gamig odi Manitoba miinwaa CAFM (Certified Aboriginal Financial Manager) waawiinjigan odi AFOA Canada (agaa azhi gikenjigaadeg ntam Aboriginal Financial Officers Association of Canada).

 
 

 

Winston R. Brant, Zhibiigenini/znoonyaa nini - Agii giizhiitaa nakiid, Winston daa-aan nishtan shi nana biboon (25) ngadendamowin zhiwe Gichi Gimaa miinwaa Kiinsing Inaaknige Gamig owi Onaaknige Izhichigewin. Winston aawi debendaagozid Naadweg odi Bay of Quinte.

 

Kate Brant, Ogimaa - Kate niibna nisa biboon agii nankii gagaaandanang miinwaa aasgaabiwitang Giizhaa agaa Yaajig kinomaadiwin miinwaa inaadiziwin. Agaa giizhiitaad skooniwid owi FNTI Giizhaa agaa Yaajig Odenaang Mina Bimaadiziwin Eshchigeng Izhichigewin, nongo megwaa aawi bezhig gewe izhichigewin e’giikmigejig e’naadmaagejig. Kate age aawi Giizhaa agaa Yaajig Odena Maajiishikaachigaadeg E’nakiid owi Napanee Area Community Health Centre zhiwe aawid meshkowendang giigidotamaged owi dagosijigaadeg Giizhaa agaa Yaajig inaadiziwin owi zhaagnaash kiing mina bimaadziwin naagadowenjigaadeg gewe gichi odenaang eyaajig Giizhaa agaa Yaajig bemaadzijig. Kate age wiijiiwe Kingston-area Ookomis Giigido ninwog, wiijiiwe owi Tyendinaga Health Advisory Council miinwaa Tyendinaga Education Council. Miinwaa age aawi beshigendang anokaajiganked miinwaa jiibaakwed bezhigendang gnigsidod oshki miijim owi Giizhaa agaa Yaajig miijim.

Donna Loft, Ogimaa - Donna dibendaagozi gewe Naadweg odi Bay of Quinte miinwaa nankii Mina Bimaadizing Gagiikmiged odi Chiefs maampii Ontario, agii dowendaagozi weweni awii nsastang newen niibna znagziwinan nekweshkamowaad Anishinaabe Inakaaneziwinan maampii Ontario miinwaa agwa maampii Gaananda. Nikaazad maanda gikendamowin Donna agii wiijiiwe biijigaadeg e’nishing Endaang miinwaa Endanikiing Naagdowendimigewin Izhichigewin odi Anishinaabe Inakaaneziwinan maampii Ontario. Miinwaa maanda aanke gichi ngadendamowin zhiwe Mina Bimaadziwin Izhichigewinan, Donna adaa-aan niibna gikendamaowin miinwaa nagajitowin nakiid owi Binoojiin Ganawenjige Izhichigewinan odi Anishinaabe Inakaaneziwinan aawid Ogimaa owi Mina Bimaadiziwin miinwaa Zhiwenjige Zhichigewin, maajitaatoong miinwaa zhichigaadeg mezinaatesing kinomaage nikaaziwinan owi naagdowenjigaadeg maziniganan miinwaa Ekwaa Bimaadizing eshichigeng e’niigaanendagwog owi waamjigaadeg ani gichi piitziwaad bemaadizijig zhiwe Anishinaabe Inakaaneziwinan miinwaa maajitaatong Gagige Aakoziwin Naagdowenjigaadeg Nkweshkdaadowin zhichigewin.

Miiwaa aanke ezhi biigaadeg maampii shpimin, Donna adaa-aan nagadendamowin Social miinwaa Justice nankiiwin agii debnang waawiinjigaazad Ontario Parole Board, agii debnaan "Foundation for Democracy Award” gewe Taiwan Government miinwaa aawi Correctional Investigatoe zhiwe Gichi Kiing Dibaaknigewin Nankiiwin.

Doug Green, Ogimaa

Doug dibendaagozi gewe Naadweg odi Bay of Quinte.

Agii giizhiitaa skoonwiwin odi Loyalist Ishp-gikinoo’ Amaadiigamig, yang Waasamowin Bootaaaginike’nini Mazinigan. Doug agii nakii Ontario Hydro nisimidan shi ngo (31) biboon zhiwe Thermal miinwaa Nuclear Generating Stations miinwaa Transmission Lines Projects. Agii nakii nowonj agwa Resident Engineering miinwaa nagijitowin aawid Auditor owi Quality Assurance miinwaa Bamibidechiged zhiwe Continuous Quality Improvement miinwaa Self-Assessment. Doug agii shkaa nakii odi Ontario Hydro 2005.

Pam Detlor, Ogimaa

Pam dibendaagozi gewe Naadweg odi Bay of Quinte miinwaa agii aawi Aanke Namegamig Naagaanzid owi Anglican Parish odi Tyendinaga. Pam agii nakii FNTI Daake Ogimaag ekwa niisho biboon agag.