HomeEmailContact FacebookinstagramTwitterYoutube

View Page In:

TONTAKAIERINE TYENDINAGA ONAAKNIGE GAATAADIBIN

Netaawigijig miinwaa Eshkiniigijig Bkaan ani Zhaang

Eshkiniigijig Noojimowin Maajiishkaachigewinan

Tontakaêi:rine’s Eshkiniigijig Noojimowin Maajiishkaachigewinan aawan bkaan nikii-aa owi gagweji onaaknige izhichigewin, gnowaamjigaaziwaad eshkiniigijig 12-apiinish 17 epiitzijig. Owi nkweshkdaadiwin biijigaaswog Yakokarewáhtonh (those who have been harmed), Yontatkarewáhtonh (those who have caused harm), e’aasgaabwitaagijin miinwaa odenaang debendaagozijig maamwi yaang waankiiwendaagwog nyaagdowenjigaadeg wiigwaam. Owi e’gagwejitong aawan awii dazhinjigaadeg agaa zhiwebag, agaa dodaagemgag, miinwaa maamowi awii giishendamang gezhi naawichigaadegba owi maazhii-iiwin agaa zhichigeng.

Netaawigid Bkaan ani Zhaawaad

Tontakaêi:rine’s Netaawigijig Bkaan ani Zhaawaad Nankiiwin aawan gewe e.miigsejig Anishinaabe/Waasakode/Eshkiimewi nataawigijig e-maji doodamajig. Owa netaawigid bkaan ani zhaawaad enkiitaaged ada miigwen inaadiziwin e’miigseg nikii-aa zhichigewin owi naanaagwi miinwaa zhichigewinan awii nkwetamowaad menezid owi enkiitowind miinwaa dibaaknige gamgon. Nikaazang noojimowin zhichigewinan miinwaa gnowaamjigaadeg meneziwaad agaa wiisgendamajig, enkiitaagaazijig ada aasgaabwitaagaazwog ado noojimowin miinwaa ne-aab awii biskaabiiwaad endanakiiwaad.

Tontakaêi:rine Bkaan ani Zhaawaad Bamitigewinan

Noojimowin zhichigewinan, gaawii awii giiwaadenjigaadeg owi “Dibaakingewin Gaataadibing”, mshkosidon owi maanzhidodamowin endodaagemgag zhiwe endanakiing miinwaa owi endanakiing, gaawii owi onaakinige nankiiwin, adaa nkweshkaan maji dodamowin woshme e’nishin nikii-aa. Aanke bamiteginan aawinon:

  • Gopajichigaazad memdage makwenimind

  • Zhiseng awii nondaagowin

  • Nekweshkdaadijig aasgaabwitaadiwin

  • Ezhiwebag bezhigonon ensa bezhig bemaadzid

  • Ekwaawiiwong miinwaa noojimowin

  • Gshkiiwising, naagdowenjigaadeg enendaagwog

  • Giimodag

  • Inaadiziwin naagdowenjigaadeg

  • Wewiib naagdowenjigaadeg

Wengesh owi Gladue?

Gladue aawan owi dibiniweziwin gewe Giizhaa agaa Yaajig Bemaadzijig e’yaamwaad owi bakebiigan 718.2 (e) owi Maji Dodamowin miinwaa bakebiigan 38(2)(d) owi Eshkiniigjig Maji Dodamowin Onaaknigewin.

Gladue aawan dibaaknigaadeg naagjigewin nesdowaamjigaadeg Giizhaa agaa Yaajig bemaadzijig waamdaanaa-aa dabasenjigewin miinwaa izhichigewin dibasenjigewin biindig miinwaa zaagijiwiing Maji dodamowin onaaknige zhichigewin, miinwaa gajitong awii naagadowenjigaadeg owi zaam niibana/maazhi dodigewin gewe Giizhaa agaa Yaajig bemaadzijig gibaakogaazijig, ezhi gshkiton, owi nikii-aa dibaaknige ninwog ezhi dibaakonigewaad. Gladue wiindamowaan dibaaknige ninwon, apii dibaaknidin maage zhisjigaadeg engindeg awii zaagjiitamang, awii naanaagdowendang “kina etemgag dibagewinan dash owi gibaakogewin e’minasing zhiwe ezhiwebak, memdage gnowaamjigaade” ezhiwebziwaad Giizhaa agaa Yaajig bemaadzijig.

Gladue Ezhibiiged

Owa Gladue nyaagdowendang maziniginan aasgaabwitwaan Giizhaa agaa Yaajig agaa naamimind (netaawigijig miinwaa eshkiniigijig) miinwaa onaaknige enkiitaagejig miigwewaad dibaaknigewin enaagjigaadegin. Owa Gladue nyaagdowendang maziniginan miinaan dibaaknige gamig e’giimodag dibaajimowin owa agaa bimaazhii-iid e’dagosin kina mazinchigan newen neniish bimaadiziwin ezhinaagwog miinwaa wenaamjigewinan etemgag owa dibaakniding awii dibagegaazad. Owa Gladue ezhibiiged maamwisidoon gikenjigewin zhitood gagwejimigewin owa agaa bimaazhii-iid, inodewiziwinan miinwaa aanin bemaadzijig gekenmaa-aad newen agaa bimaazhii-iinid.

Owi Gladue dibaajimowin, ezhi bagidingaadeg owi TJC goweta adaa gagwedwem owa debaakniged (dibshko gonaa dibaaknige nini maage Gimaa giigidonini).

Gladue Shkwaa Dibaaknidin Nyaagdowenjiged

Owa Gladue Shwaa Dibaaknidin Nyaagdowenjiged ado naangzhewin aawan awii miigwed naagdewenjigewin miinwaa mooshkinebiigewin naagdowendang naadmowaad Giizhaa agaa Yaajig bemaadzijig awii giishtowaad newen giikmigewinan ado Gladue dibaajimowin apii inaakonigewin. Owa Gladue Shkwaa Dibaaknidin Nyaagdowenjiged miigwen gagwek izhichigewin miinwaa zhitonan gagaandnigewinan newen naakiiwinan miinwaa anonkiiwinan zhiwe gaataayiing, dibaaknig naawichigewin miinwaa endanakiiwaad awii gagwekwendaagwog newen enkiitwaajin debnamwaad izhichigewinan apiichi wiiba agwa ezhi gshkitong.

Anishinaabek/Wiisaakode/Eshkiimewi Dibaaknige Gamgon Enkiid

Owa Dibaaknige Gamgon Enkiid aawi ntam genonind gewe Giizhaa agaa Yaajig agaa naamind. Owa Dibaaknig Gamgon Enkiid miigwen zhisewin gewe Giizhaa agaa Yaajig awii debnamwaad newen aasgaabwitaadiwin izhichigewinan, ganoodimaagewin, nikaaziwinan miinwaa gikenjigewin newen e’niwendaagwog owi dibaaknidin zhichigewin. Owa Dibaaknig Gamgon Enkiid dagobi enji dibaaknidin owi zhisijiggade dibagewin awii zaagijiitamang, aanjisijigaadeg apii awii dibaaknidin miinwaa naaknigewin awii miigwed awaa zhaawaad miinwaa ganoodimaaged neniish agwa dibaaknidin miinwaa Giizhaa agaa Yaajig bemaadzijig awii yaamwaad mina-gnowaamjigewin, inaadiziwin maagsemgag miinwaa noojimowin ezhiwebak apii zhiseg.

​Contact Information:

Tontakaierine Tyendinaga Justice Circle, Coodinator
Shannon Butcher  tf:800.267.0637  x166      cell: 613.885.9022 
email: shannonb@fnti.net 

Tontakaierine Tyendinaga Justice Circle, First Nations~Metis~Inuit Courtworker
Mark Brinklow  tf: 800.267.0637  x125          cell: 613.827.5695
email: markb@fnti.net

Tontakaierine Tyendinaga Justice Circle, Gladue Case Manager
Johanna Webb
email: johannaw@fnti.net

Tontakaierine Tyendinaga Justice Circle, Gladue Aftercare Worker

Teyohseráthe Crystal Haight                               cell: 613.438.6967

 

Tontakaierine Tyendinaga Justice Circle, Adult Diversion Worker
Michael Ferrante                                                   cell: 613.438.2040
email: michaelf@fnti.net

Tontakaierine Tyendinaga Justice Circle, Aboriginal Youth Worker

Thonawayen Stephen Green                                 cell: 613.438.6514

stepheng@fnti.net