HomeEmailContact FacebookinstagramTwitterYoutube

View Page In:

1. FNTI maziniganikaade gewe WINHEC (Miziwe Kiing Natamiyaajig Ishpi-kinomaadiwin Maamiwiyaajig)

WINEHC NASIDWAAMJIGEWIN nAAGAANENDAAKIKIN

Nasidwaamjigewin gewe WINHEC Nasidwaamjige Naagaanzijig damomgad owi Giizhaa agaa Yaajig e’nakiitwaa-aad nakiigamig/kinomaage gamig/izhichigewinan adankiiwinwaa:

  • Zhisjigaade newen Giizhaa agaa Yaajig e’naagdowaad(igin) owi Anishinaabe odenaa e’nakiitwaa-aad,

  • Mshkowaa naagdowenjigaadegin miinwaa gikendamowin nikaaziwin,

  • Dagosijigaade Giizhaa agaa Yaajig, indaadiziwin, inwewin miinwaa miziwe kamig ezhi waamjigaadegin zhiwe gikono maagewin,

  • Njida agwa e’gshkichigaadeg owi nikii-aa age ani aabajibidegba awii penmajigaadeg gewe Giizhaa agaa Yaajig anoonganan e-nakiitaagaazijig.

Woshme awii gikendaman, zhaan, visit http://winhec.org/accreditation/

2. Debwewin miinwaa Mina Ganoondiwin Anookiiwin owi Gaanada 

GAGWEDWEwINAN AWII BAMAAKWIING

Awii gagwekchigaadeg owi ondiziwin newen maamwidaang enji kinomaadii gamgon miinwaa gagaandnigaadeg owi nankiiwin owi Gaanada ado mina ganoondiwin, owi Debwewin miinwaa Ganoondiwin Anookiiwin zhitonaa-aan ninda gagwedwewinan awii bamaakwiing.