HomeEmailContact FacebookTwitterYoutubeLinkedIn

View Page In:

College

Community AND Justice Services

Type: DIPLOMA

Length: 2 YEARS

Partner: CANADORE COLLEGE

Delivery: INTENSIVE – Students attend week-long sessions approximately once a month*
 
Next Intakes: September 2019 in Walpole Island

Tuition: $7,234*/2-YEAR DIPLOMA*

*subject to change

Aga gshkitoon gikendamowin owi onaaknigewinan, majidoodamowin, agaa majidoodawin, miinwaa bemaadzid dinaadziwin. Bamitagewin newen anakiiwinan, miinwaa yaawin enji nakiing. Gagwejitong gego digosinon aagnetaading giizhendamowin, inendamowin mina yaawin miinwaa omamaanjigonigon, nsidzowin ngaasjigaadeg miinwaa dibaakniding nikaaziwinan. Maanda kinomaagewin adaan nji maajitaang Giizhaa agaa Yaajig onaaknige zhichigewin miinwaa owi skonwiwin dagosin Giizhaa agaa Yaajig gekindamowin miinwaa inaadiziwin, Getchi Piitzid pane dagobid.

Maanda kinomaagewin digosin niishiwog (200) dibagiisiwaan yang nakiigamgong aga giishichigaadegba dibi agwa iidik maampii Gaanada!

E’kinomaading digosnon: Majidodamowin onashowe miinwaa naagijignan, giiwinadendaagwog inendamowin, odena maajiigichigaadeg miinwaa nigaasjigeng eshichigeng, e’nigaazijig menezwaad miinwaa nowonj dnowaa bemaadzijig, bemaadzid eshiyaad miinwaa inendamowin mina yaawin.

COURSES

Click here for COMMUNITY AND JUSTICE SERVICES COURSES

ADMISSION REQUIREMENTS

Ontario Secondary School Diploma or equivalent, including Grade 12 English (ENG4C or ENG4U).
 
 
apply here
 

For more information contact Recruitment 1-855-359-3684 or email us: recruitment@fnti.net