HomeEmailContact FacebookinstagramTwitterYoutube

View Page In:

ᑲᑭᓂᐧᑲᓇᐱᓇᓂᐧᐊᐠ ᐃᓂᓂᐧᐃ ᑎᐸᐢᑯᓂᑫᐧᐃᓂᐠ

ᑕᐣᑕᓇᐃᑲ ᐃᑕᐧᑲᐣ ᐅᒪ ᑎᐸᐢᑯᓂᑫᐧᐃ ᐊᑐᐢᑫᐧᐃᐣ ᐅᒋ ᐧᐃᒋᐃᒋᐠ ᐊᐧᐁᓂᑲᓇᐠ ᑲᐧᐃᑎᐸᐢᑯᓂᒋᐠ ᐁᑲ ᒪᑲ ᑎᐸᐢᑯᓂᑫᐧᐃᑲᒥᑯᐠ ᑭᒋ ᐃᔑ ᐅᓇᐢᑯᓂᒋᐠ ᒪᑲ ᑭᒋ ᒥᓂᒋᐠ ᑲᑫᐢᑭᒥᐧᐁᐧᐃᓂᓂᐤ᙮ ᐃᐢᐱᑎᓂᐧᑲᓂᓂᑭ ᐱᑯ ᐅᒪᒪᓂᐧᐃᓂᐧᐊᐠ ᑭᒋ ᐃᔑ ᑲᓇᐧᐊᐸᒋᑲᑌᓂᑭ᙮ ᐁᑯᑕ ᐁᔑ ᐅᓇᐣᐢᑯᓂᒋᐠ ᓀᐢᑕ ᐧᐃᑕᒪᐧᐊᑲᓂᐧᐊᐧᓇᐠ ᑫᑐᑕᑭᐠ ᑭᒋ ᐅᒋ ᒥᔕᐃᑫᑎᑕᒋᐠ ᐃᔑ ᒪᒪᓂᒋᐠ᙮ ᐁᐧᑲᓂ ᒥᓯᐧᐁ ᐁᔑᑲᓇᐧᐊᐸᒥᒋᐠ ᐅᐡᑲᑎᓴᐠ ᓀᐢᑕ ᓀᑕ ᑕᑐᑌᓇᐤ ᑲᔭᔑᒋᐸᓂᐟ ᒪᒪᓂᐧᐃᓂᐠ ᐁᐧᑲᓂ ᐁᔑᓇᐧᑲᐠ ᐅᐧᒪ ᐊᑐᐢᑫᐧᐃᐣ᙮

ᑲᐃᑌᓂᑕᒪᐠ

ᐃᑕᐧᑲᐧᓇ ᑭᐢᑭᓄᐊᒪᑫᐧᐃᓇ ᐁᑲ ᑫᓂᓯᑕᒣᓂᑕᒥᐡᑲᑯᔭᐣ ᑕᑐ ᐊᓂᐃ ᐅᓇᔓᐧᐁᐧᐃ ᐊᑐᐢᑫᐧᐃᓂᐠ ᐃᑌᑫ ᒪᐧᐊᐨ ᑎᐸᐢᑯᓂᑫᐧᐃᓂᐠ ᐃᑌᑫ ᐃᔑ ᑲᐡᑭᐅᔭᐣ ᒪᑲ ᐱᑯ ᑲᑕ ᑐᒋᑲᑌᐣ᙮

ᑲᔭᐡ ᐅᑕᐢᑲᓀᓯᔭᐣ ᐅᓇᔓᐧᐁᐧᐃᐣ ᐃᑕᐧᑲᐠ ᑭᑎᑕᐢᑲᓀᓯᐧᐃᓂᐠ ᐁᐧᑲᓂᐃ ᐱᑯ ᐅᓴᒥ ᑫᓇᓇᑲᑕᐧᐁᓂᑕᒪᐣ ᑭᒋ ᐅᒋ ᒥᓄᐸᓂᔭᐣ ᓀᐢᑕ ᒥᐧᓀᓂᑕᒪᐣ᙮ ᑭᒋ ᐅᒋ ᓂᓯᑐᑕᒪᐣ ᐅᑎᓱᓂᐧᐃ ᐃᑕᐢᑲᓀᓯᐧᐃᓂᐠ᙮