HomeEmailContact FacebookinstagramTwitterYoutube

View Page In:

1. ᐁᑊᐁᐣᑎᐁ ᑭᐢᑭᓄᐊᒪᑐᐧᐃᑲᒥᐠ ᒥᓀᐤ (ᒥᓯᐧᐁᐢᑲᒥᐠ ᐃᓂᓂᐧᐊ ᑲ ᑭᐢᑭᓄᐊᒪᓱᓂᒋ ᑲ ᐃᔑ ᑲᐡᑭᑕᒪᓱᓂᒋ)

ᑲᓂᑲᓀᓂᑕᑭᐠ ᑲ ᐅᒋ ᑭᐢᑕᑭᒪᒋᐠ ᑲ ᐃᔑ ᑲᐡᑭᑕᒪᓱᓂᒋ

ᐅᒪ ᐧᐃᐧᑕᒋᑲᑌᐤ ᐁ ᑲᐡᑭᐅᐟ ᑲ ᑭᐢᑭᓄᐊᒪᓱᐟ ᐁᓄᐧᑲᓂᓂᐠ ᐅᑕᐸᑎᓯᐧᐃᐣ:

  • ᑭᐢᑭᓄᐧᐊᒋᑕᓂᐧᐊᓂᓂᐤ

  • ᒧᓇ ᓀᐢᑕ ᑲᑕᓂᐧᐊᓂᓂᐤ ᑲ ᐃᔑ ᑲᐡᑭᑕᐟ

  • ᐁᒥᓄᐃᑎᐟ ᐅᑎᑕᐢᑲᓀᓯᐧᐃᓂᐠ ᐁᑲᐡᑭᐅᐟ

  • ᒥᑐᓂ ᐱᑯ ᐁᑎᐱᑐᑕᐠ ᑲ ᐃᔑ ᑲᐡᑭᑕᐟ ᑫ ᑭ ᐊᑎ ᓄᓱᓀᐊᐠ ᑲ ᐃᔑ ᑭᐢᑌᓂᑕᐠ ᐁᐃᓂᓂᐧᐃᐟ

ᐧᐃᓇᓇᑕᐧᐃ ᑭᐢᑫᓂᒋᑲᑌᑫ ᐅᑕ ᐃᑕᐱ http://winhec.org/accreditation/

2. ᑕᐧᐯᐧᐃᐣ ᓀᐢᑕ ᐳᓀᓂᒥᑐᐧᐃᐣ ᑲᓇᑕ ᑭᒋ ᐅᑭᒪᐤ

ᐁᐧᐃᒋᑲᑌᐠ

ᒥᓇ ᑭᒋ ᑭᐧᐁᐊᓂᒧᒋᑲᑌᐠ ᑲ ᑭ ᐃᑭᐠ ᐧᐁᐡᑲᐨ ᑭᐢᑭᓄᐊᒪᑐᐧᐃᑲᒥᐧᑲ ᑲ ᑭ ᐊᓂᒧᒋᑲᑌᐠ ᑭᒋ ᐳᓀᓂᒥᑐᓇᓂᐧᐊᐠ ᑫ ᑭ ᐊᑎ ᐅᒋ ᑭᒋᐸᓂᐧᑕᓂᐧᐊᐠ ᒪᑲ ᐅᑕ ᑲᓇᑕᐢᑭᐠ ᑲᓇᓇᑲᒋᑕᒋᐠ ᑭᒋᐅᑭᒪᐧᐃ ᐊᑐᐢᑫᓇᑲᓇᐠ ᐧᐃᓇᐧᐊᐤ ᑲᑕ ᐧᐃᑕᐧᒪᐠ ᑫ ᐃᔑ ᑌᐧᐸᑕᑭᐠ